Olet täällä

Työharjoittelu 2

Työharjoittelu 2

Tunnus: PLA6PO102
Laajuus: 10 op (33 päivää, opintopistemäärä muokattavissa)
Ajoitus: aikaisintaan 2. lukukauden jälkeen
Kieli: Riippuu työpaikalla käytetystä kielestä
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: työharjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija voi lähteä työharjoitteluun, kun hän on suorittanut vähintään 60 opintopistettä. Halutessaan voi opiskelija suorittaa työharjoittelun useammassa pienemmässä osassa, joista tämä Työharjoittelu 2 on toinen ja tapahtuu Työharjoittelu 1:n jälkeen. Opintojakson opintopistemäärä on muokattavissa toteutuneen työn mukaan (27h työtä = 1op). Muut työharjoitteluopintojaksot ovat  Työharjoittelu 1 PLA6PO101, 10 op (opintopistemäärä muokattavissa);  ja Työharjoittelu 3 PLA6PO103, 10 op (opintopistemäärä muokattavissa). Erikseen suoritettujen työharjoitteluopintojaksojen yhteenlaskettu pistemäärä on 30 op (=800h).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija ymmärtää omien ammatillisten työtaitojen kehittämisen tärkeyden ja tunnistaa kehittämistarpeensa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtään ja työympäristöään. Opiskelija ymmärtää yhteyden koulussa opitun ja työtehtvävien välillä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Korvaaminen
Työharjoittelu voidaan korvata aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla, jos se vastaa koulutusohjelman harjoittelun tavoitteita. Harjoittelukoordinaattori päättää korvaamisesta.

Näyttö
Näytöllä työharjoittelun voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat ennen opintojen alkua hankkineet alan kokemusta ja jotka perustellusta syystä haluavat saada hyväksiluetuksi näin hankitun osaamisen. Opiskelija näyttää aiemmin hankittua osaamistaan näytöllä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Näytöistä sovitaan koulutusohjelman työharjoittelukoordinaattorin kanssa.

Työelämäyhteydet

Työharjoittelu suoritetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, yrityksessä, järjestössä tai yhteisössä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys riippuu työharjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Kokonaan kansainvälisen työharjoittelun suorittamiseen on oma opintojaksonsa.

Sisältö

Kaikille pakollinen työharjoittelu on oleellinen osa liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmien opintoja. Työharjoitteluksi hyväksytään koulutusohjelman opintoja tukeva kokopäiväinen tai vähintään 20 viikkotunnin osa-aikainen työ.

Harjoittelun suorittamiseen kuuluu

  • osallistuminen työharjoitteluinfoon ennen harjoittelun aloittamista,
  • harjoittelu työpaikalla,
  • harjoitteluraportin laatiminen ja harjoittelupalautteen antaminen harjoittelun jälkeen

Harjoittelupaikka on hyväksytettävä etukäteen. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelukoordinaattori. Työharjoitteluohjeet ja työharjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät opiskelijan MyNetistä. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi työharjoittelua suorittaessaan.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Ennakkoon työharjoittelukoordinaattorin kanssa sovitun työharjoittelu suorittaminen reealiajassa TAI
b. Aikaisemman soveltuvan työkokemuksen raportointoi

Arviointitavat

Opiskelija ei saa työharjoittelusta arvosanaa, ainoastaan hyväksytty-merkinnän. Työnantajan tulee kuitenkin toimittaa ohjaavalle opettajalle sanallinen arvio työharjoittelijan työstä.

Opintojakso voidaan hylätä mikäli opiskelija ei noudata esimiehensä tai harjoittelukoordinaattorin tai ohjaavan opettajan ohjeita tai heidän kanssaan tekemiä sopimuksia tai mikäli työharjoittelun aikana opiskelijalle kertyy liikaa poissaoloja.

Vastuuopettaja(t)

Kullakin Porvoon koulutusohjelmalla on oma vastuuopettaja eli työharjoittelukoordinaattori:

Tobba, Pobba, Tempo, Sampo, Abba: Leena Aitto-oja
Pomo: Ulla Kuisma
Liipo: Maria Ruohtula
ViMa sekä kansainväliset ulkomailla tehtävät työharjoittelut: Liisa Wallenius

Oppimateriaalit

Kaikki työharjoitteluun liittyvä ohjeistus on MyNetissä: Opiskelu > Työharjoittelu > Porvoon työharjoittelu