Olet täällä

Tutkimusmenetelmät 1

Tutkimusmenetelmät 1

Tunnus: OPE2RM0022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Matkailun toimintaympäristöosaamisen omaksumisen taso suoritettu.

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 3. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammattimainen viestintä 1 (COS2RM0021), English for Tourism Professionals 1 (ENG2RM202), Muntlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM202), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 1 (PSS2RM0021) ja Katetuottolaskenta ja hinnoittelu (BES2RM0021).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee tutkimukselliset lähestymistavat ja osaa nimetä joitakin kvalitatiivisia perustutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa kerätä tutkimuksessa tarvittavaa aineistoa ja organisoida aineiston sekä analysoida sitä perusmenetelmiä käyttäen.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee tutkimukselliset lähestymistavat ja osaa selittää ja antaa käytännön esimerkkejä kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa aineistonkeruun niin, että aineisto on melko kattava ja edustava sekä analysoida aineiston tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti, jotta johtopäätösten teko on mahdollista.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee tutkimukselliset lähestymistavat ja pystyy arvioimaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa aineistonkeruun niin, että tutkimusaineisto on kattava, edustava ja luotettava sekä analysoida aineiston tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti niin, että sen pohjalta voidaan tehdä merkityksellisiä ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) ohjauksessa erikseen sovittujen ratkaisujen mukaisesti.

Työelämäyhteydet

Opiskelu perustuu projektilähtöiseen opiskeluun, jonka keskiössä on yrityksen kanssa tehtävä yhteistyöprojekti.

Kansainvälisyys

Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa, opintomatka ulkomaille, kansainvälinen luennoitsija, projekti tai workshop.

Oppimistavat

Työelämäprojektiin osallistuminen
Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
Yksilötentti
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Projektityöskentely ja siinä syntyvät tuotokset sekä vertais- ja itsearviointi 50%
Yksilötentti 50%

Vastuuopettaja

Anu Seppänen, Porvoo

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2015. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö.

Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Siverman, D. 2013. Doing qualitative research.

Veal, A.J. 2011. Research Methods for Leasure and Tourism. A Practical Guide.

Lisäksi sähköiset lähteet, jotka ilmoitetaan projektin alussa.