Olet täällä

Kansainvälinen verkottuminen

Kansainvälinen verkottuminen

Tunnus: OPE2RM0021
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Matkailun toimintaympäristöosaamisen omaksumisen taso suoritettu. Kansainvälinen verkottuminen on osa Matkailun globaalit mahdollisuudet –opintojaksoa, joka jakautuu kolmeen osaan:

OPE2RM0021, Kansainvälinen verkottuminen, 3 op
OPE2RM0022, Tutkimusmenetelmät 1, 3 op
OPE2RM0023, Tutkimusmenetelmät 2, 3 op

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää verkottumisen merkityksen matkailun globaalissa toimintaympäristössä. Hän on tietoinen eri kontaktikanavista sekä kulttuurisista eroista viestintä- ja toimintatavoissa. Opiskelija osaa luoda yhteyksiä ja kommunikoida ymmärrettävästi kansainvälisten toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata joitakin matkailun toimintaympäristön käsitteitä ja ajankohtaisia ilmiöitä tehdessään tutkimusta.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää verkottumisen merkityksen matkailun globaalissa toimintaympäristössä ja hahmottaa itsensä osana kokonaisuutta. Hän tietää liike-elämän viestintänormit ja –tyylit sekä kulttuuriset erot viestintä- ja toimintatavoissa. Hän osaa käyttää eri kanavia yhteydenottoihin ja verkottumiseen. Opiskelija osaa luoda itsenäisesti yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin ja osaa soveltaa liikeviestinnän taitoja kontakteissaan. Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja käyttää matkailun toimintaympäristön käsitteitä ja ajankohtaisia ilmiöitä tutkimusta tehdessään.

Arvosana 5
Opiskelija ymmärtää verkottumisen merkityksen matkailun globaalissa toimintaympäristössä ja osaa hahmottaa itselleen tärkeimmät potentiaaliset yhteistyökumppanit koti- ja ulkomaisista toimijoista. Hän tuntee liike-elämän viestinnän sekä erilaiset viestintämuodot ja osaa toimia erilaisissa kulttuureissa. Opiskelija osaa luoda itsenäisesti ja ammattimaisesti yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin liike-elämän toimintamallien mukaisesti. Hän osaa etsiä itselleen sopivia toimintakumppaneita sekä luoda ja ylläpitää ammattimaisia verkostoja. Hän osaa tunnistaa, määritellä, vertailla ja hyödyntää matkailun toimintaympäristön ajankohtaisia käsitteitä, ilmiöitä, toimijoita ja trendejä taitavasti tutkimuksessa.

Työelämäyhteydet

Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Kansainvälisyys

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa, kansainväliset projektit ja opintomatka, jonka aikana kerätään aineistoa tutkimukseen.

Sisältö

  • Matkailun globaali toimintaympäristö
  • Verkottuminen ja toimiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä

Oppimistavat

Tutkiva ja kehittävä oppiminen
Lähiopetus
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Tutkimukseen liittyvät kontaktit ja verkostot ja niistä raportointi sekä verkottumisen
oppimistehtävä (sisältäen itse- ja vertaisarvioinnin) 50 % ja projektiin liittyvä tutustuminen globaaliin toimintaympäristöön (tehtävä) 50 %.

Vastuuopettajat

Annika Konttinen, Porvoo
Monika Birkle, Porvoo
Kati Naumanen, Porvoo

Oppimateriaalit

Alan lehdet, tilastot, painetut ja sähköiset lähteet sekä opintojaksolla osoitettu muu materiaali