Olet täällä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Tunnus: OPE2LP0032
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 5.-6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Tutkimusmenetelmät 1 tai Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät opintojakson sekä oma opinnäytetyöprosessi on käynnistynyt tai käynnistymässä.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija osaa kuvata kolme eri tapaa tehdä opinnäytetyö, tunnistaa niihin liittyvät opinnäytetyövaiheet sekä osaa kuvata yleisimmät laadulliset tutkimusmenetelmät.

Arvosana 3
Opiskelija osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä vähintään yhteen tapauskuvaukseen. laatia mielekkäitä kehittämisehdotuksia, reflektoida oppimaansa sekä tunnistaa omat menetelmäosaamiseen liittyvät kehittämiskohteensa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti ja innovatiivisesti eri tutkimusmenetelmiä sekä saa erinomaista palautetta toimeksiantajalta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin hankittua osaamista tai hän haluaa täydentää jo hankittua omaa osaamistaan, voi hän sopia opettajan kanssa korvaavasta tai täydentävästä suorituksesta. Arviointi tehdään yhdessä vastuuopettajan kanssa ennen toteutuksen alkua tai sen aikana toteutuksen osaamistavoitteiden mukaisesti. AHOToinnin tuloksena oppimistehtävien määrä voi vähentyä tai opiskelija saa luettua hyväkseen koko toteutuksen.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työstetään omaa työelämälähtöistä opinnäytetyötä joko projektina, tutkimuksena tai portfoliona.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyden aste riippuu opiskelijan tutkimustehtävästä.

Oppimistavat

Toteutus on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena tai virtuaalisesti seuraavasti:

a. Verkossa suoritettavat tehtävät 1-4 TAI
b. Virtuaalitentti TAI
c. Ohjausta ja oppimista lähiopetustunneilla tarvittaessa TAI
d. Vaihtoehtoisena suorituksena on myös oman valmiin opinnäytetyön menetelmäluvun arviointi.

Vastuuopettaja

Anu Seppänen, Porvoo

Oppimateriaalit

Alasuutari, P.(2007). Laadullinen tutkimus. 4.painos. Vastapaino

Eskola J. & Suoranta, J. (2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. (suosittelen)

Hirsijärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita. Tampere, Tammer-Paino Oy (suosittelen)

Leskinen, J. (1995). Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki. Ykköspaino

Mäkelä, K. (1998). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus

Ojasalo, K. & Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2010). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista työelämään. Sanoma Pro

Soininen, M. (1995). Tieteellisen tutkimuksen perusteet. & Johdatus tutkielman maailmaan. Turku. Painosalama Oy

Solatie Jim (1997). Tutki ja tiedä Kvalitatiivisen markkinointitukimuksen käsikirja.
Helsinki, Mainostajien liitto.

Syrjälä, L. &  Ahonen, S. & Syrjäläinen, E. &  Saari, S. (1996). Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Kirjayhtymä (suosittelen)

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2004). Laadullinen tutkimus. WSOY (suosittelen)

Uusitalo, H. (2001). Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan.
1-7.painos Helsinki WSOY

Berg Bruce (1995). Qualitative research methods for social sciences (second edition)
Needham Heights, Mass: Allyn & Bacon

Yin Robert (1995-2004). Case study research: design and methods. Thousand Oaks, Sage Publication