Olet täällä

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Tunnus: OPE2LP0031
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 3.-4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on oltava suoritettuna talousmatematiikan ja markkinoinnin peruskurssit. Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä toisten opintojaksojen kanssa yhteisissä projekteissa..

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija hallitsee määrälliseen tutkimukseen liittyvän teorian tyydyttävästi. Opiskelija osaa laatia ja raportoida toimeksiantajan liiketoimintahaasteetta selvittävän määrällisen tutkimuksen tyydyttävästi. Opiskelijan ehdottamat toimenpiteet pohjautuvat pääosin tutkimustuloksiin ja vastaavat toimeksiantoa. Osallistuu melko vähän opintojaksolla vaadittavaan toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee määrälliseen tutkimukseen liittyvän teorian hyvin. Opiskelija osaa laatia ja raportoida toimeksiantajan liiketoimintahaasteetta selvittävän määrällisen tutkimuksen hyvin.  Opiskelijan ehdottamat toimenpiteet pohjautuvat täysin tutkimustuloksiin ja vastaavat toimeksiantoa hyvin. Osallistuu hyvin opintojaksolla vaadittavaan toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee määrälliseen tutkimukseen liittyvän teorian kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia ja raportoida toimeksiantajan liiketoimintahaasteetta selvittävän määrällisen tutkimuksen erinomaisesti. Opiskelijan ehdottamat toimenpiteet ovat innovatiivisia ja ne pohjautuvat täysin tutkimustuloksiin. Toimenpiteet vastaavat toimeksiantoa erinomaisesti. Osallistuu erittäin aktiivisesti opintojaksolla vaadittavaan toimintaan. Osaa toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti. Omaa positiivisen asenteen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5 Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä myöhemmin ilmoitettavana aikana

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projekti yrityksen tai muun organisaation toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Toteutuu projektien mukaisesti.

Oppimistavat

Tutkiva ja kehittävä oppiminen, projektityöskentely ryhmissä, luennot ja itsenäinen opiskelu sekä oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Harjoitustehtävät  15 %, tutkimusprojekti   45 % ja tentti 40 %.

Vastuuopettaja(t)

Vesa Multanen, Porvoo
Tove Thomasson, Porvoo

Oppimateriaalit

Mäntyneva, M.., Heinonen, J. & Wrange, K. 2008. Markkinointitutkimus.  WSOYpro. Helsinki.

Heikkilä, Tarja. Tilastollinen tutkimus. Edita. Helsinki.

Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto osoitteessa http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajien ilmoittama ja jakama materiaali.