Olet täällä

Talous johtamisen tukena

Talous johtamisen tukena

Tunnus: JAT8LU014
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2.-4. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: syventävät ammattiopinnot
Tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Talous johtamisen tukena JAT8LU014 korvaa aiemmin olleen Taloushallinnon työpajan JAT8LU011. Opiskelijan odotetaan tuntevan taloudellisen peruskäsitteistön, tuloslaskelman ja taseen sisällön sekä raportoinnin ja budjetoinnin perusperiaatteet.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa vetää johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä
  • ymmärtää taloudelliseen informaatioon liittyviä haasteita nykyorganisaation johtamisessa/ohjaamisessa
  • osaa johtaa kriittisiin menestystekijöihin perustuvia mittareita
  • osaa soveltaa taloudellista ajattelua ja laskelmia yrityksen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa

Sisältö

  • Taloudellinen ohjaus tämän päivän organisaatioissa
  • Suomalaisen pörssiyhtiön business logiikka ja taloudellinen asema - vaikutukset ohjaukseen ja raportointiin
  • Tuote- ja asiakaskannattavuuslaskenta

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään suomalaisen pörssiyhtiön tulosanalyysi. Analyysi perustuu kyseisen yhtiön talousjohtajan pitämään luentoon sekä vuosikertomus- ja muuhun yhtiötä koskevaan materiaaliin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 20 h
Itsenäinen työskentely ja verkko-opinnot 114 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Monica Åberg, Pasila

Oppimateriaalit

Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen. 2011. Laskentatoimi johtamisen tukena, tai muut opettajan määräämät kirjat

Muu opettajan jakama materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Hyväksytty arvosana talouden edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja annettujen oppimistehtävien tekemistä.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Osaa jonkin verran soveltaa taloudellista ajattelua ja tehdä laskelmia toiminnan tueksi

 

Osaa jossain määrin johtaa kriittisiin menestystekijöihin perustuvia mittareita.

Osaa soveltaa taloudellista ajattelua ja tehdä laskelmia toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tueksi

Osaa johtaa kriittisiin menestystekijöihin perustuvia mittareita ja ymmärtää niiden syy-seuraussuhteita

Osaa erinomaisesti soveltaa taloudellista ajattelua ja tehdä laskelmia yrityksen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tueksi

Osaa erinomaisesti johtaa kriittisiin menestystekijöihin perustuvia mittareita ja on sisäistänyt niiden syy-seuraussuhteet

Taidot

Osaa joiltain osin vetää johtopäätöksiä organisaation taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä

 

 

Kykenee referoimaan lukemaansa talouskirjallisuutta

Osaa vetää johtopäätöksiä organisaation taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä

Osaa soveltaa lukemaansa talouskirjallisuutta omaan työhön/organisaatioon

Osaa vetää analyyttisia ja rakentavia johtopäätöksiä organisaation taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä

Osaa kiitettävästi soveltaa lukemaansa kirjallisuutta omaan työhön/organisaatioon

Pätevyys

Tiedostaa taloudelliseen informaatioon ja seurantaan liittyviä haasteita organisaatioiden johtamisessa/ohjaamisessa

Ymmärtää ja osaa jonkin verran huomioida taloudellisen informaatioon liittyviä haasteita organisaatioiden johtamisessa/ohjaamisessa

Ymmärtää ja osaa kiitettävästi huomioida hyvin taloudelliseen informaatioon liittyviä haasteita nykyorganisaation johtamisessa/ohjaamisessa