Olet täällä

Voimaantuva ja tiedostova johtajuus

Voimaantuva ja tiedostova johtajuus

Tunnus: JAT8LU010
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Tämän päivän keskeinen johtamisen mahdollisuus on työyhteisön jäsenten ja ryhmittymien liittyminen ja toimiminen yli rajapintojen luovassa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Laajempaan tiedostamiseen perustuva näkemys, läsnäolo sekä uudistumisen mahdollisuus tässä ja nyt täydentävät perinteisempää ratkaisu- ja tavoitekeskeistä toimintatapaa. Näin yksilölle avautuu uusia tapoja toteuttaa itseään ja omaa luontaista toimintatapaansa, jolloin liittymäpinta yhteisöön, sen tavoitteisiin sekä sidosryhmiin muuttuu eheämmäksi. Näin luodaan vähitellen edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja kimmoisalle organisaatiokulttuurille, jossa tarve turvautua rooliin vähenee ja luovuus lisääntyy. Jaksolla opiskelija kehittää kykyään nähdä erilaisia tilanteita ja reagoida niihin uudella tavalla, mikä puolestaan luo edellytyksiä uusille mahdollisuuksille sekä itsen että muiden johtamisessa.

Sisältö

  • Uskomukset – minä ja muut – vaikutus kulttuuriin, toimintaan ja yksilön liittymiseen yhteisöön
  • Tunteet voimavarana ja rajoittajana – miten toimia tilanteissa joissa tunteet ovat läsnä – uusia näkökulmia tunteisiin ja niiden potentiaaliin
  • Uudelleensuuntautumisen edellytysten luonti sisäistä kompassia tunnustellen
  • Visioon suuntaaminen ohi rajoittavien tekijöiden
  • Läsnäolon ja hyväksynnän merkitys uudistumiselle ja luovuudelle
  • Kohti yhdessä luomisen organisaatiokulttuuria – miten luoda tilaa yksilöstä lähtevälle uudenlaiselle johtajuudella
  • Kokonaisvaltainen työskentely useiden eri kanavien kautta: äly, tunteet, keho, läsnäolo, mielikuvat ja intuitio

Opetus- ja oppimismenetelmät

Voimaantuminen (empowerment)
Co Creative Process™
Tunnetietoisuus ja -taitaminen
Tietoinen läsnäolo
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojakson osalta ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT).

Vastuuopettaja

Monica Åberg, Pasila

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali mm. organisaatiotapausesimerkki.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Osallistuminen lähiopetuskertoihin 50 % (osan arviointi on suoraan yhteydessä osallistumiseen lähiopetuskerroille, erityisen tärkeä opetusjakson luonteen vuoksi)

Oppimistehtävät 50 % (oma kehittyminen/harjoittaminen ja organisaatiovaikutukset)

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tiedostaa uskomusten ja tunteiden vaikutusta toimintaan yleisellä tasolla

 

 

 

 

 

 

Oivaltaa jossain määrin läsnäolon merkityksen uudistumisen kannalta

Tiedostaa ja tunnistaa jossain määrin omien ja muiden uskomusten vaikutuksen toimintaan
 

Löytää ajoittain tunteen takana olevia voimavaroja sekä viestiä sekä kykenee ilmaisemaan itseään selkeästi
 

Oivaltaa jossain määrin läsnäolon ja hyväksynnän merkityksen uudistumiselle ja luovuudelle – sekä yksilön, että yhteisön kannalta

Tunnistaa jatkuvasti omien ja muiden uskomusten vaikutuksen toimintaan
 

Löytää tunteen takana olevia voimavaroja sekä viestiä. Kykenee ilmaisemaan itseään myös itselle vaikeissa tilanteissa

Oivaltaa läsnäolon ja hyväksynnän merkityksen uudistumiselle ja luovuudelle – sekä yksilön, että yhteisön kannalta

 

Tunnistaa oman ajattelun ja toiminnan vaikutuksen yhteisöön ja organisaatiokulttuuriin

Taidot

Tiedostaa omia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, muttei vielä kykene muuttamaan niitä

Löytää jossain määrin uusia tapoja toteuttaa itseään ja omaa luontaista toimintatapaansa turvautumatta rooleihin

 

Kykenee ajoittain näkemään tilanteen ytimen ja löytämään uusia tapoja reagoida tilanteeseen

 

Löytää uusia tapoja toteuttaa itseään ja omaa luontaista toimintatapaansa turvautumatta rooleihin
 

Kykenee usein näkemään tilanteen ytimen ja löytämään uusia tapoja reagoida/ tilanteeseen

Pätevyys

Tiedostaa, että läsnäolon taitoja tulee kehittää vaikkei vielä ole löytänyt itselleen sopivia tapoja arjessa

Löytää ajoittain tapoja lisätä tietoista läsnäoloa arjessa jolloin energiaa jossain määrin vapautuu omien/organisaatioiden tavoitteiden toteuttamiseen

Löytää tapoja lisätä tietoista läsnäoloa arjessa jolloin energiaa vapautuu omien/organisaatioiden tavoitteiden toteuttamiseen