Olet täällä

Markkinoinnin työpaja

Markkinoinnin työpaja

Tunnus: JAT8LU007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2.-4. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: syventävät ammattiopinnot
Tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut perusopinnot

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee markkinoinnin alueen keskeiset keskeiset muutostrendit
  • hallitsee palvelujen markkinoinnin ja palvelujohtamisen kehittämiskohteet
  • osaa tuottaa markkinoinnin ratkaisumalleja
  • tuntee digitaalisen markkinoinnin välineet ja sovellusalueet

Sisältö

  • Markkinointi liiketalouden osa-alueena
  • Palvelujen markkinointi ja palvelujohtaminen
  • Palvelujen innovointi, tuotteistaminen ja markkinointi
  • Tehokkaan palvelutuotannon perusteet ja välineet
  • Digitaaliset markkinointivälineet ja virtuaaliset markkinointialueet

Työelämäyhteydet

Projektityö tehdään yritykselle

Kansainvälisyys

Globaali näkökulma, erityisesti digitaalisissa välineissä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 12 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Marko Mäki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Osallistuminen työpajan kolmeen lähiopetuskertaan ja projektityön palautus (100%)

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin markkinoinnin teema-alueet

Tuntee pääosin markkinoinnin teema-alueet

Tuntee erittäin hyvin markkinoinnin teema-alueet

Taidot

 

Osaa esittää pinnallisesti markkinoinnin jonkin osa-alueet malleja/ käsitteitä ja sitoa niitä case-yrityksen markkinointiin

 

Osaa esittää perusteellisesti markkinoinnin jonkin osa-alueen malleja/käsitteitä ja sitoa niitä case-yrityksen markkinointiin

 

Osaa esittää syvällisesti markkinoinnin jonkin osa-alueen malleja/käsitteitä ja luoda siten lisäarvoa yrityksen markkinoinnin kehittämiselle. Luo selkeitä ratkaisuehdotuksia markkinoinnin kehittämiselle.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.

 

Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn