Olet täällä

Yritysviestinnän uudet ympäristöt

Yritysviestinnän uudet ympäristöt

Tunnus: JAT8LU005
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. - 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yritysviestinnän suunnittelun haasteet
  • ymmärtää sosiaalisen median vaikutuksia yritys- ja markkinointiviestintään ajankohtaisten työelämäesimerkkien ja tutkimuslähteiden avulla
  • osaa hyödyntää media-, mainos- ja viestintätoimistojen palveluja
  • osaa arvioida ja kehittää yrityksen digiviestintää
  • osaa tuottaa yritysviestinnän alaan kuuluvia blogiartikkeleita ja toimittamaan blogia

Sisältö

  • Viestinnän suunnittelu muuttuvassa mediaympäristössä
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen yritys- ja markkinointiviestinnässä
  • Media-, mainos- ja viestintätoimistojen palveluiden käyttäminen
  • Viestinnän arviointi ja kehittäminen
  • Blogikirjoittaminen ja blogin toimittaminen käytännössä

Työelämäyhteydet

Vierailijaluennot, yrityksen digiviestinnän kehittämiseen liittyvä projektityö

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän kehittämistä kansainvälisestä näkökulmasta ja hyödynnetään kansainvälisiä tutkimuslähteitä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 24 h  
Itsenäinen työskentely mm. Moodle- ja Biblo-verkkoalustoilla 105 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen, tutustuvat ohjatusti oppimateriaaliin, laativat viestinnän kehittämissuunnitelman projektityönä sekä kirjoittavat projektiinsa liittyviä artikkeleita Haaga-Helian yritysviestinnän opiskelijoiden Itse asiassa -blogiin Biblo-sivustolle (www.biblo.fi).

Vastuuopettajat

Sanna Luotonen
Tanja Vesala-Varttala

Oppimateriaali

Aula, P. 2010. Social Media, Reputation Risk and Ambient Publicity Management. Strategy & Leadership, 38, 6, pp. 43-49.

Edelman, D.C. 2010. Branding in the Digital Age: You’re Spending Your Money in All the Wrong Places. Harvard Business Review, December 2010, pp. 1-8.

Getting the Social Media on Your Side. 2010. Strategic Direction, 26, 2, pp. 6-9.

Hearn, G., Foth, M. and Gray, H. 2009. Applications and Implementations of New Media in Corporate Communications. An Action Research Approach. Corporate Communications: An International Journal, 14, 1, pp. 49-61.

Henderson, A. and Bowley, R. 2010. Authentic Dialogue? The Role of ‘Friendship’ in a Social Media Recruitment Campaign. Journal of Communication Management, 14, 3, pp. 237-257.

Hoffman, D. L. and Fodor M. 2010. Can you Measure the ROI of Your Social Media Marketing? MIT Sloan Management Journal, 52, 1, pp. 41-49.

Isokangas, A. 2011. Digitaalinen jalanjälki. Talentum.

Juholin, E. 2009. Viestinnän vallankumous – löydä uusi työyhteisöviestintä. WSOYPro.

Juholin, E. 2010. Arvioi ja paranna – viestinnän mittaamisen opas. Infor Oy TAT.

Juslén, J. 2011. Nettimarkkinoinnin karttakirja. Suomen Yrittäjät.

Karjalainen, E-M. Facebook – maailman kolmanneksi suurin valtio kasvaa kohisten. Tieto&trendit 6/2010. Tilastokeskus.

Karppi T. Facebook hyötyy käyttäjistään yhä enemmän. Helsingin Sanomat 27.3.2011.

Leidenius, K. VTT kartoitti mahdollisuuksia: Sosiaalinen media vaatii avoimuutta. Tietokone.fi. 16.3.2009.

Palmer, A. and Koenig-Lewis, N. 2009. An Experiential, Social Network-Based Approach to Direct Marketing. Direct Marketing: An International Journal, 3, 3, pp. 162-176.

Quinton, S. and Harridge-March, S. 2010. Relationships in Online Communities: the Potential for Marketers. Journal of Research in Interactive Marketing, 4, 1, pp. 59-73.

Rajala, R. & Korhonen, N. 2011. Viestinnän prosessointi - Koreografia kaaokselle. Talentum.
Sosiaalinen media vyöryy kaikkeen liiketoimintaan. Kauppalehti. 26.1.2011.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Teorialähteiden ja vierailijaluentojen reflektointi 50 %
Projektityö ja blogiartikkelit sekä näihin liittyvä vertaispalaute 50 %

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Arviointikriteerit T H K
Tiedot, taidot ja pätevyys Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn, mutta poissaoloja on melko paljon. Kirjalliset tuotokset ovat hyväksyttävissä, mutta niissä on paljon täydennettävää ja muokattavaa. Opiskelijan muille antama vertaispalaute on niukkaa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Kirjalliset tuotokset ovat mielenkiintoisia ja uusia näkökulmia avaavia. Opiskelija on kiinnostunut muiden tuotoksista ja antaa niistä konkreettista palautetta. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Kirjalliset tuotokset ovat erinomaisia. Opiskelijan muille antama palaute on professionaalista, innostunutta ja kannustavaa. 
Arvio 1-2 3-4 5