Olet täällä

Voimauttava ja tiedostava johtajuus

Voimauttava ja tiedostava johtajuus

Tunnus: JAT8LU004
Laajuus: 4 op (108 h)
Ajoitus: 2. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Tämän päivän keskeinen johtamisen mahdollisuus on työyhteisön jäsenten ja ryhmittymien liittyminen ja toimiminen yli rajapintojen luovassa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Laajempaan tiedostamiseen perustuva näkemys, läsnäolo sekä uudistumisen mahdollisuus tässä ja nyt täydentävät perinteisempää ratkaisu- ja tavoitekeskeistä toimintatapaa. Näin yksilölle avautuu uusia tapoja toteuttaa itseään ja omaa luontaista toimintatapaansa, jolloin liittymäpinta yhteisöön, sen tavoitteisiin sekä sidosryhmiin muuttuu eheämmäksi. Näin luodaan vähitellen edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja kimmoisalle organisaatiokulttuurille, jossa tarve turvautua rooliin vähenee ja luovuus lisääntyy. Jaksolla opiskelija kehittää kykyään nähdä erilaisia tilanteita ja reagoida niihin uudella tavalla, mikä puolestaan luo edellytyksiä uusille mahdollisuuksille sekä itsen että muiden johtamisessa.

Sisältö

  • Uskomukset – minä ja muut – vaikutus kulttuuriin, toimintaan ja yksilön liittymiseen yhteisöön
  • Tunteet voimavarana ja rajoittajana – miten toimia tilanteissa joissa tunteet ovat läsnä – uusia näkökulmia tunteisiin ja niiden potentiaaliin
  • Uudelleensuuntautumisen edellytysten luonti sisäistä kompassia tunnustellen
  • Visioon suuntaaminen ohi rajoittavien tekijöiden
  • Läsnäolon ja hyväksynnän merkitys uudistumiselle ja luovuudelle
  • Kohti yhdessä luomisen organisaatiokulttuuria – miten luoda tilaa yksilöstä lähtevälle uudenlaiselle johtajuudella
  • Kokonaisvaltainen työskentely useiden eri kanavien kautta: äly, tunteet, keho, läsnäolo, mielikuvat ja intuitio

Opetus- ja oppimismenetelmät

Voimaantuminen (empowerment)
Co Creative Process™
Tunnetietoisuus ja -taitaminen
Tietoinen läsnäolo
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojakson osalta ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT).

Vastuuopettaja

Monica Åberg, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Arviointiperusteet

Osallistuminen lähiopetuskertoihin 50 % (osan arviointi on suoraan yhteydessä osallistumiseen lähiopetuskerroille, erityisen tärkeä opetusjakson luonteen vuoksi)

Oppimistehtävät 50 % (oma kehittyminen/harjoittaminen ja organisaatiovaikutukset)

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.