Olet täällä

Työnohjaus

Työnohjaus

Tunnus: JAT8LU003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Työnohjaus on oman työn, omien työtapojen ja ammattiroolin tutkimista, uudelleen arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. Ryhmässä tapahtuva pienryhmätyöskentely ja työnohjaus mahdollistaa muilta oppimisen ja omien kokemusten ja näkemysten peilaamisen dialogin avulla. Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin vahvistuminen. Työnohjaus on yhtä aikaa oppimis-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuprosessi.

Osallistuessaan itse ryhmäprosessiin, opiskelija tutustuu samalla työnohjaukseen henkilöstön kehittämisen menetelmänä ja osaa arvioida sen soveltuvuutta omaan organisaatioonsa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on selkiyttänyt omaa kehittymistavoitettaan
 • osaa tutkia ja arvioida omia työtapojaan ja työkäytäntöjään
 • tuntee uusia näkökulmia työn tekemiseen ja kehittämiseen
 • on kehittänyt kehittämistavoitteeseen liittyvien ongelmien käsittelyvalmiutta
 • on lisännyt omaa itsetuntemustaan, muutosvalmiuttaan ja työhyvinvointiaan
 • on tutustunut työnohjaukselliseen pienryhmätyöskentelyyn

Sisältö

Työskentely lähtee ohjattavien tarpeista ja tapahtuu ohjattavien ehdoilla. Ohjattavien oma motivaatio kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta.  Ryhmän tavoitteet ja ohjaustapaamisten sisältö täsmentyvät ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Työnohjausprosessin keskeistä sisältöä ovat

 • perustehtävän tutkiminen ja kehittäminen
 • työyhteisön dynamiikan tutkiminen
 • vuorovaikutussuhteiden kehittäminen
 • hyvien toimintatapojen jakaminen
 • ratkaisukeskeisen lähestymistavan hyödyntäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Työnohjausprosessiin osallistuminen
Oppimispäiväkirja
Loppuraportti
Lähiopetus 21 h

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa. Ryhmässä työskennellään yhteistoiminnallisesti, pienryhmissä ja itsenäisesti. Lähiopetusjaksojen aikana työskennellään pitkälti pienryhmälähtöisesti. Oppiminen tapahtuu pääasiallisesti ohjatun keskustelun ja reflektoinnin avulla. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään myös toiminnallisia menetelmiä. Ryhmässä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Luottamuksellisuuden lisäksi sitoutuminen työnohjaustapaamisiin (7 kertaa) on ehdoton edellytys opintojakson suorittamiselle.

Oppimistehtävät: oppimispäiväkirja, välitehtävät, loppuraportti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT)

Vastuuopettaja

Mari Takko

Oppimateriaalit

Kirjallisuus määräytyy opiskelijoiden työskentelyn alussa täsmentämien tavoitteiden mukaan.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Osallistuminen työnohjaukseen 70 %
Oppimistehtävät 30 %

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.