Olet täällä

Tiedonhankinta ja -hallinta

Tiedonhankinta ja -hallinta

Tunnus: JAT8LU002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään tiedon merkityksen tämän päivän organisaatiossa mm. kilpailuedun ja organisaation kehittämisen perustana. Tavoitteena on myös oppia kehittämään omaa työtään tietojohtamisen ajatuksia hyväksi käyttäen. Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan keskeisimmän tiedonhakumenetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työssään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tiedon merkityksen tänä päivänä organisaatioissa
 • ymmärtää tietojohtamisen merkityksen strategisen johtamisen osa-alueena ja
 • ymmärtää tiedonhaun keskeiset menetelmät ja niiden soveltamismahdollisuudet erityisesti yritystiedon hankinnan näkökulmasta
 • kykenee osallistumaan organisaation tietostrategian tekemiseen
 • kykenee kehittämään omaa työtään tietojohtamisen näkökulmasta
 • kykenee hankkimaan kriittisesti tietoa eri verkkolähteistä kulloinkin soveltuvia tiedonhakumenetelmiä hyödyntäen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tieto on?
 • Mikä on tiedon merkitys tänä päivänä organisaatioissa?
 • Mikä on hiljaisen tiedon merkitys?
 • Miten yrityksen kilpailukykyä voidaan ylläpitää?
 • Mitä tarkoitetaan aineettomalla ja osaamispääomalla?
 • Mitä ovat yrityksen tietotarpeet?
 • Mitä eri hakumenetelmiä on olemassa ja kuinka niitä sovelletaan tiedontarpeiden tyydyttämiseen?
 • Mitkä ovat luotettavan tiedon kriteerit ja kuinka lähteiden luotettavuutta voidaan punnita?

Työelämäyhteydet

Opiskelijat tekevät omiin työtehtäviinsä soveltaen oppimistehtäviä tietojohtamisen alueelta. Opiskelijat tekevät myös osana tiedonhaun opintoja laajemman hakutehtävän oman yrityksensä tiedontarpeisiin liittyen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Oppimismenetelmiä ovat luennot, ryhmäpohdinnat ja -tehtävät, verkko-oppiminen. Harjoitustehtävät pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan opiskelijan omiin työelämäyhteyksiin.

Lähiopetus 21 h
Itsenäinen työskentely 113 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Ari Haasio
Irma Mäkäräinen-Suni

Oppimateriaali

Moodlessa oleva materiaali.

Haasio, A. 2008. Johdon assistentin tiedonhankinnan opas. WSOY Pro.

Kujansivu, P. & Lönnqvist, A. & Jääskeläinen, A. & Sillanpää, V. 2007. Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät. Talentum

Otala, L. 2008. Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu. WSOYpro.

Virtainlahti, S. 2009. Hiljaisen tietämyksen johtaminen. Talentum.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tehtävät 100 %.

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Ymmärtää tiedonhaun ja tiedonhankinnan perusterminologian.

Ymmärtää tiedon merkityksen organisaatiolle.

Ymmärtää hyvin tiedonhankinnan ja tiedonhaunkäsitteistön ja perusterminologian.

Ymmärtää tiedon merkityksen ja osaa kehittää organisaatiotaan tiedon näkökulmasta.

Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan käsitteistön ja osaa analysoida oppimaansa.

Ymmärtää tiedon merkityksen, osaa kehittää organisaatiotaan tiedon näkökulmasta ja seuraa tulevaisuuden trendejä.

Taidot

Hallitsee eri hakumenetelmien peruskäytön.

Osaa tunnistaa eri aineettoman pääoman luokkia

Hallitsee hyvin tiedonhaun eri menetelmät ja hakukoneiden soveltamisen käytäntöön.

Kykenee nimeämään organisaation aineetonta pääomaa.

Hallitsee eri hakumenetelmät ja niiden tilannekohtaisen soveltamisen laaja-alaisesti ja kykenee soveltamaan teoriaa menestyksekkäästi käytäntöön.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Osallistuu aktiivisesti työskentelyyn.  
On innovatiivinen ja omaa kehittävän asenteen.