Olet täällä

B-to-B palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

B-to-B palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

Tunnus: JAT8LU001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2.-3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda ymmärrys palveluliiketoiminnan luonteesta ja luoda valmius palveluliiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Opintojakso soveltuu esim. finanssi-, matkailu-, ICT-, kauppa- ja teollisuusyrityksissä sekä julkisorganisaatioissa toimiville henkilöille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää palveluliiketoiminnan erityispiirteet suhteessa tuote-/tavaraliiketoimintaan
  • hallitsee palveluliiketoiminnan käsitteistöä
  • osaa analysoida palveluliiketoiminnan nykytilaa sekä määritellä, johtaa ja toteuttaa oikeanlaisia kehittämistoimenpiteitä

Sisältö

  • Palveluliiketoiminnan logiikka ja strategiat
  • Palveluinnovaatiot ja asiakaskeskeinen palvelukonseptien kehittäminen
  • Palveluiden tuottaminen, verkostot ja asiakkaan palvelukokemus
  • Arvoperusteinen myynti ja markkinointi B-to-B palveluissa
  • Kustannusten ja arvon optimointi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään jonkin yrityksen toimeksiannosta case-pohjainen harjoitustyö palvelukonseptin kehittämisestä tai palveluliiketoiminnan kasvattamisesta. Luennoilla on vierailevia luennoitsijoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 20 h
Itsenäinen opiskelu 114 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Itsenäinen opiskelu sisältää lukumateriaaliin pohjautuvan ennakkotehtävän, sekä lähiopetuksen jälkeen suoritettavan case-harjoitustyön. Lukumateriaali on englanninkielistä ja lähiopetus suomeksi.

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Vastuuopettaja

Timo Kaski, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama ja ilmoittama materiaali

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä ennakkotehtävän että harjoitustyön hyväksyttyä suorittamista.

Arviointikohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arviointikriteerit

T

H

K

Tiedot

Ymmärtää palveluiden ja palveluliiketoiminnan erityispiirteet.

Ymmärtää erilaisia näkökulmia ja tapoja analysoida palveluliiketoimintaa.

Ymmärtää palveluliiketoiminnan haasteita ja tietää kehittämisen menetelmiä ja millaisissa tilanteissa niitä voi kannattaa soveltaa.

Taidot

Osaa analysoida palveluliiketoimintaa joitakin menetelmiä käyttämällä.

Osaa soveltaa oikeanlaisia palveluiden kehittämisen menetelmiä liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi.

Osaa soveltaa monenlaisia menetelmiä monimutkaisten palveluliiketoiminnan haasteiden analysoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Pätevyys

Osaa jonkin verran analysoida palveluliiketoimintaa, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta.

Osaa toimia aktiivisesti projektiryhmässä tai itsenäisesti palveluliiketoiminnan kehittämiseksi.

Osaa toimia täysin itsenäisesti yksin ja ryhmässä, ja on kykenevä parantamaan yhteistyötä ja kehittämään tiimin ja/tai yrityksen kokonaisuutta.