Olet täällä

Opinnäytetyö (ylempi AMK)

Opinnäytetyö (ylempi AMK)

Tunnus: JAT4
Laajuus: 30 op (810 h)
Ajoitus: 1. lukukaudesta opinnäytetyön valmistumiseen asti
Kieli: suomi tai englanti
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä aloitetaan ensimmäisenä lukukautena ja sitä työstetään koko tutkinnon ajan. Tutkinnon menetelmä- ja substanssiopintojen on tarkoitus tukea kehittämistehtävän edistymistä.

Oppimistavoitteet

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Valtioneuvoston asetus 423/2005, § 7a). Opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä perustuu työelämän ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan kanssa.

Sisältö

Työelämän kehittämistehtävä voi muodostua joko yhdestä isosta projektista tai useammista erikokoisista ja erityyppisistä projekteista tai osatehtävistä, jotka liittyvät jollain mielekkäällä tavalla toisiinsa. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia valita työelämän kehittämistehtävän aihe on runsaasti. Oleellista on, että se perustuu työelämän (ensisijaisesti oman työpaikan, mutta kohdeorganisaatio voi olla myös jokin muu) todellisen ongelman määrittelylle ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työelämän kehittämistehtävän tulee aina sisältää seuraavat osat:

  • Kehittämistehtävän suunnitelma
  • Kehittämishankkeen toteutus
  • Arviointi
  • Jatkokehitysehdotukset

Osaprojekteista koostuvan työelämän kehittämistehtävän tulee lisäksi sisältää osaprojektien yhteenvedon.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijan työelämän kehittämistehtävälle nimetään kaksi ammattikorkeakoulun ohjaajaa (pääohjaaja ja tukiohjaaja). Vastaavasti opiskelija hankkii kohdeorganisaatiosta nimetyn henkilön, joka toimii hankkeen yhteyshenkilönä ja osallistuu arviointiin. Kun ohjaajat ovat lopullisesti hyväksyneet suunnitelman, järjestetään käynnistyskokous, johon osallistuvat opiskelija, ammattikorkeakoulun pääohjaaja ja työpaikan yhteyshenkilö. Kokouksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki osapuolet ovat käsittäneet hankkeen toteuttamisen samalla tavoin. Opiskelija raportoi pääohjaajalle kehittämistehtävän etenemisestä säännöllisesti sen valmistumiseen asti.

Vastuuopettaja

Arja Häyrynen, Pasila

Oppimateriaalit

Häyrynen A. 2012. Opinnäytetyönä tehtävän työelämän kehittämistehtävän laatimisohje.

HAAGA-HELIA. 2010. Raporttien ulkoasu ja lähteisiin viittaaminen. Opinnäytetyökoordinaattorit.

Arviointiperusteet

Opinnäytetyön arviointiin osallistuvat ammattikorkeakoulun pää- ja tukiohjaaja sekä nimetty työelämän yhteyshenkilö. Arvioinnin kohteena on sekä itse tuotos (tai tuotokset) että prosessi. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyölle on laadittu oma arviointilomake ja omat arviointikriteerit, jotka ovat opiskelijan MyNetissä: Opiskelu > Opinnäytetyö, ylempi AMK > Ylemmän AMK:n opinnäytetyön arviointi.