Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 4: Taloushallinto

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 4: Taloushallinto

Tunnus: JAT2LU031D
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso:  syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja. Opiskelijan odotetaan tuntevan taloudellisen peruskäsitteistön, tuloslaskelman ja taseen sisällön sekä raportoinnin ja budjetoinnin perusperiaatteet.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa vetää johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä
  • ymmärtää taloudelliseen informaatioon liittyviä haasteita nykyorganisaation johtamisessa/ohjaamisessa
  • osaa johtaa kriittisiin menestystekijöihin perustuvia mittareita
  • osaa soveltaa taloudellista ajattelua ja laskelmia yrityksen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa

Sisältö

  • Taloudellinen ohjaus tämän päivän organisaatioissa
  • Suomalaisen pörssiyhtiön business logiikka ja taloudellinen asema - vaikutukset ohjaukseen ja raportointiin
  • Tulosparannukseen tähtäävien taloudellisten laskelmien laatiminen huomioiden business logiikka ja menestystekijät

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään suomalaisyhtiön tulosanalyysi. Analyysi perustuu kyseisen yhtiön talousjohtajan pitämään luentoon sekä vuosikertomus- ja muuhun yhtiötä koskevaan materiaaliin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 12 h
Itsenäinen työskentely 66 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Monica Åberg, Pasila

Oppimateriaalit

Malmi, Peltola & Toivanen. 2006. Balanced Scorecard – Rakenna ja sovella tehokkaasti.

Åkerberg. 2006. Budjetoinnin mielettömyys.

Muu opettajan jakama materiaali

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Hyväksytty arvosana talouden teematyöpajasta edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja annettujen oppimistehtävien tekemistä.