Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 7: Yrittäjyys

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 7: Yrittäjyys

Tunnus: JAT2LU031G
Laajuus: 2 op (54 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yrittäjyysprosessin ja siihen liittyvät käsitteet.
  • pystyy osallistumaan yrittäjyydestä käytävään keskusteluun.
  • osaa pohtia omaa mahdollista ulkoista tai sisäistä yrittäjyyttään.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden peruskäsitteisiin ja pyritään muodostamaan kuva yrittäjyyden mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Jaksolla pyritään vastaamaan kysymyksiin:

  • Mitä on ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys?
  • Millainen on yrittäjyysprosessi?
  • Mikä on oma yrittäjyysasenne?
  • Miten ympäristö vaikuttaa yrittäjyyteen?

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 8 h
Henkilökohtainen etätyö  46 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Juhani Ylikerälä, Pasila

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Oheismateriaali

Kim, C. & Mauborgne, R. 2006. Sinisen meren strategia. Talentum. Helsinki.

Laukkanen, M. (toim.) 2007. Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.

Paasio, K. & Pukkinen, T. (toim.) 2007. Tarinoita akateemisesta yrittäjyydestä - Asennetta, Osaamista ja Oivalluksia. WSOYpro Oy. Helsinki.

Pyykkö, M. 2011. Minustako yrittäjä. WSOYpro Oy. Helsinki.

Arviointiperusteet

Osallistuminen lähiopetukseen (Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.)

Henkilökohtainen etätyö (Etätyö arvioidaan asteikolla 0-5.)