Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 6: Hanke-esitykset

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 6: Hanke-esitykset

Tunnus: JAT2LU031F
Laajuus: 1 op (27 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja. Työpajan osaan 6 tullessaan opiskelijan kehittämistehtävän tulee olla edennyt niin pitkälle, että hän on suunnitelman lisäksi toteuttanut hankkeestaan jo merkittävän osan, jotta opiskelija pystyy osallistumaan kehittämistehtäväkeskusteluun.

Oppimistavoitteet

Työpajan osan 6 tavoitteena on edistää opiskelijoiden kehittämistehtävien etenemistä ja valmistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perusteellisesti kehittämistehtävän sisällön, rakenteen, prosessin ja muotoasiat ja osaa soveltaa niitä omaan kehittämistehtäväänsä.

Sisältö

Työpajan osan 6 asiasisältö rakentuu opiskelijoiden kehittämistehtäväesitysten pohjalle.
Opiskelijan tulee esitellä kehittämistehtävänsä yhden kerran tutkinnon aikana joko Liiketoimintaosaamisen työpajan osa 5:ssä tai työpajan osa 6:ssa. Kehittämistehtävän ei tarvitse olla valmis esitystä pidettäessä, mutta sen tulee olla edennyt jo niin pitkälle, että toteutuksesta voidaan kertoa. Esityksissä (ohjepituus 10 min. plus keskustelu) ei tarvitse kertoa mistään kohdeorganisaation salaisiksi haluamista asioista, vaan esitys voi keskittyä prosessin kuvaamiseen ja/tai eteen tulleisiin ongelmiin ja miten ne voitettiin yms.

Työelämäyhteydet

Kehittämistehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kohdeorganisaatioiden kanssa, joiden yhteyshenkilö osallistuu alussa käynnistyskokoukseen yhdessä opiskelijan ja AMKin pääohjaajan kanssa.  Kohdeorganisaatiossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän arviointiin.

Kansainvälisyys

Opiskelijan kehittämistehtävän aiheena voivat olla erilaiset kansainvälistymisstrategiat tai muut kansainvälistymiseen liittyvät asiat, jolloin kansainvälistyminen on kehittämistehtävän keskeinen sisältö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 12 h / lukukausi, joka toteutetaan kolmena työpajatyyppisenä keskustelutilaisuutena, joissa analysoidaan kehittämistehtäviä.
Etäopetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä, jossa opiskelijat antavat rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden kehittämistehtäväesityksistä tarjoamalla uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Liiketoimintaosaamisen työpajan osat 5 ja 6 ovat pakollisia opintoja, mutta ne voi korvata muilla tutkinnon aikana suoritettavilla liiketalouden opinnoilla, jos opiskelija valmistuu kahdessa vuodessa tai lyhyemmässä ajassa. Tässäkin tapauksessa opiskelijan tulee kuitenkin käydä työpajassa esittelemässä oma kehittämistehtävänsä, vaikka ei muuten työpajaa 5 tai 6 suorittaisikaan. Jos opiskelija valmistuu 2,5 vuodessa, hänen tulee suorittaa joko työpaja 5 tai 6. Ja jos opiskelija valmistuu kolmessa vuodessa tai hitaammin, hänen tulee suorittaa sekä työpaja 5 että 6.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Arja Häyrynen, Pasila

Oppimateriaalit

HAAGA-HELIA. 2010. Raporttien ulkoasu ja lähteisiin viittaaminen. Opinnäytetyökoordinaattorit.

Häyrynen, A. 2010. Opinnäytetyönä tehtävän työelämän kehittämistehtävän laatimisohje. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Moodlessa ja MyNetissä (www.haaga-helia.fi > MyNet > Opiskelu > Opinnäytetyö, ylempi amk) oleva materiaali.

Kunkin opiskelijan omaan kehittämistehtävään liittyvä materiaali.

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty

Työpajan hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista hyväksyttävästi sekä läsnä oloa vähintään kahdessa työpajaillassa.