Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 3: Johtaminen

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 3: Johtaminen

Tunnus: JAT2LU031C
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tämän päivän johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee johtamisen päätehtävät organisaation eri tasoilla ja tietää, mitkä ovat johtamiselle asetettavat ammattiosaamisen vaatimukset. Hän tuntee esimies-alaissuhteen keskeiset pelisäännöt. Hän on perehtynyt asiantuntijaorganisaation johtamisen keskeisiin työvälineisiin ja tietää, miten johtamista ja johtajia voidaan arvioida. Hän ymmärtää henkilökohtaisen esimiehenä kehittymisen merkityksen. Hän osaa käyttää joitakin keskeisiä asiantuntijaorganisaation johtamisen työvälineitä ja arviointityökaluja.

Sisältö

  • Johtamisen käsitteitä ja johtamismalleja
  • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
  • Johtajan päätehtävät, roolit ja vastuut
  • Johtajan ja johtamisen arviointi ja johtamisosaamisen kehittäminen
  • Johtaminen muutostilanteessa
  • Johtamisen ajankohtaisteema

Työelämäyhteydet

Opiskelijat analysoivat ja kuvaavat oman organisaationsa johtamisjärjestelmää ja haastattelevat valitsemaansa johtajaa omassa organisaatiossaan tämän päivän johtamisen haasteista ja niistä selviytymisestä. Työpajan osassa vierailee johtamisen asiantuntijoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

lähiopetus 12 h
Itsenäinen työskentely 69 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Niina Jallinoja, Pasila

Oppimateriaalit

Yukl, G. 2006. Leadership in Organizations. Pearson Prentice Hall.

Hamel, G. 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Hyväksytty arvosana johtamisen teematyöpajasta edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja annettujen oppimistehtävien tekemistä.