Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 1: Hankesuunnittelu

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 1: Hankesuunnittelu

Tunnus: JAT2LU031A
Laajuus: 2 op (54 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja.

Oppimistavoitteet

Työpajan osan 1 tavoitteena on, että kukin opiskelija osaa laatia oman opinnäytetyönsä eli työelämän kehittämistehtävänsä suunnitelman.

Sisältö

Liiketoimintaosaamisen työpajan osassa 1 kukin opiskelija laatii oman työelämän kehittämistehtävänsä suunnitelman, jota muokataan työpajan pienryhmien ohjaajien ja kohdeorganisaation edustajien kanssa yhteistyössä osittain työpajassa, osittain työpaikalla.

Työelämäyhteydet

Kehittämistehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kohdeorganisaatioiden kanssa, joiden yhteyshenkilö osallistuu alussa käynnistyskokoukseen yhdessä opiskelijan ja AMKin pääohjaajan kanssa.  Kohdeorganisaatiossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän arviointiin.

Kansainvälisyys

Opiskelijan kehittämistehtävän aiheena voivat olla erilaiset kansainvälistymisstrategiat tai muut kansainvälistymiseen liittyvät asiat, jolloin kansainvälistyminen on kehittämistehtävän keskeinen sisältö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 12 h / lukukausi, joka toteutetaan kolmena työpajatyyppisenä keskustelutilaisuutena, joissa analysoidaan kehittämistehtävien suunnitelmia.
Etäopetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä, jossa opiskelijat antavat rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden kehittämistehtäväesityksistä tarjoamalla uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Arja Häyrynen, Pasila
Pienryhmien opettajat Niina Jallionoja, Sanna Luotonen, Marko Mäki, Riitta Rautava, Mervi Riikonen, Kirsti Suvanto, Tanja Vesala-Varttala

Oppimateriaalit

HAAGA-HELIA. 2010. Raporttien ulkoasu ja lähteisiin viittaaminen. Opinnäytetyökoordinaattorit.

Häyrynen, A. 2010. Opinnäytetyönä tehtävän työelämän kehittämistehtävän laatimisohje. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Moodlessa ja MyNetissä (www.haaga-helia.fi > MyNet > Opiskelu > Opinnäytetyö, ylempi amk) oleva materiaali.

Kunkin opiskelijan omaan kehittämistehtävään liittyvä materiaali.

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty

Työpajan hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista sekä aktiivinen osallistumista lähiopetukseen ja Moodle-työskentelyyn.
Hyväksytty suorittaminen edellyttää: 1) läsnäolo kaikissa kolmessa työpajassa tai poissaolon korvaava kirjareferaatti, 2) kehittämistehtävien suunnitelmien laatiminen (niin pitkälle kuin tässä vaiheessa pystyy laatimaan) ja 3) pienryhmän toisten jäsenten suunnitelmien kommentoiminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Poissaolo lähiopetuksesta pakottavan esteen vuoksi on korvattava kirjareferaatilla Moodlessa olevien ohjeiden mukaisesti.