Olet täällä

Kehittämistehtäväesitysten työpaja

Kehittämistehtäväesitysten työpaja

Tunnus: JAT2LU018B
Laajuus: 2 op
Ajoitus: 2.-6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (YLIK) ja Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (YLI), ylempi AMK
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työpajaan tullessaan opiskelijan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon kehittämistehtävän tulee olla edennyt niin pitkälle, että hän on suunnitelman lisäksi toteuttanut hankkeestaan jo merkittävän osan, jotta opiskelija pystyy osallistumaan kehittämistehtäväkeskusteluun ja esittelemään oman kehittämistehtävänsä.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Työpajan tavoitteena on edistää opiskelijoiden kehittämistehtävien etenemistä ja valmistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perusteellisesti kehittämistehtävän sisällön, rakenteen, prosessin ja muotoasiat ja osaa soveltaa niitä omaan kehittämistehtäväänsä.

Työpaja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Työpajan hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija

  • esittelee oman kehittämistehtävänsä työpajassa ja osoittaa osaavansa soveltaa kehittämistehtäväohjeita asianmukaisesti omaan kehittämistehtäväänsä
  • osallistuu aktiivisesti työpajailtojen keskusteluun ja antaa Moodlessa lisäksi kirjallista palautetta muiden opiskelijoiden kehittämistehtäväesityksistä tarjoamalla esimerkiksi uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia
  • on läsnä vähintään kahdessa työpajaillassa tai korvaa poissaolon kirjareferaatilla Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Kehittämistehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kohdeorganisaatioiden kanssa, joiden yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän alussa käynnistyskokoukseen yhdessä opiskelijan ja AMKin pääohjaajan kanssa.  Kohdeorganisaatiossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän arviointiin.

Kansainvälisyys

Opiskelijan kehittämistehtävän aiheena voivat olla erilaiset kansainvälistymisstrategiat tai muut kansainvälistymiseen liittyvät asiat, jolloin kansainvälistyminen on kehittämistehtävän keskeinen sisältö.

Sisältö

Työpajan asiasisältö rakentuu opiskelijoiden kehittämistehtäväesitysten pohjalle.
Opiskelijan tulee esitellä kehittämistehtävänsä yhden kerran työpajassa. Kehittämistehtävän ei tarvitse olla valmis esitystä pidettäessä, mutta sen tulee olla edennyt jo niin pitkälle, että toteutuksesta voidaan kertoa. Esityksissä (ohjepituus 10 min. plus keskustelu) ei tarvitse kertoa mistään kohdeorganisaation salaisiksi haluamista asioista, vaan esitys voi keskittyä prosessin kuvaamiseen ja/tai eteen tulleisiin ongelmiin ja miten ne voitettiin yms.

Oppimistavat

Lähiopetus toteutetaan kolmena työpajatyyppisenä keskustelutilaisuutena, joissa analysoidaan kehittämistehtäviä. Opiskelijan tulee olla läsnä vähintään kahdessa työpajaillassa. Mahdollinen poissaolo tulee korvata kirjareferaatilla Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Etäopetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä, jossa opiskelijat antavat rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden kehittämistehtäväesityksistä tarjoamalla uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia.

Opintojaksoon sisältyy myös oman osaamisen arviointi.

Arviointitavat

Opiskelijan työpajasuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sen mukaisesti, täyttääkö opiskelija kohdassa ”Osaamistavoitteet ja arviointi” esitetyt vaatimukset.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Kehusmaa, Pasila

Oppimateriaalit

Häyrynen, A. 2015. Opinnäytetyönä tehtävän työelämän kehittämistehtävän laatimisohje. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Liiketalouden kehittämisen koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Moodlessa ja MyNetissä oleva materiaali.

Kunkin opiskelijan omaan kehittämistehtävään liittyvä materiaali.