Olet täällä

Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja

Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja

Tunnus: JAT2LU018A
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (YLIK), ylempi AMK
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan tulee olla hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmaan (ylempi AMK).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Työpajan tavoitteena on, että kukin opiskelija osaa laatia oman opinnäytetyönsä eli työelämän kehittämistehtävänsä suunnitelman.

Työpaja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että:

  • opiskelija laatii oman kehittämistehtävänsä suunnitelman annettujen ohjeiden mukaisesti
  • opiskelija kommentoi asiantuntevasti pienryhmänsä toisten jäsenten suunnitelmia
  • opiskelija on läsnä kaikissa kolmessa työpajaillassa tai korvaa poissaolon kirjareferaatilla Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Kehittämistehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kohdeorganisaatioiden kanssa, joiden yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän alussa käynnistyskokoukseen yhdessä opiskelijan ja AMKin pääohjaajan kanssa.  Kohdeorganisaatiossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi yhteyshenkilö osallistuu kehittämistehtävän arviointiin.

Kansainvälisyys

Opiskelijan kehittämistehtävän aiheena voivat olla erilaiset kansainvälistymisstrategiat tai muut kansainvälistymiseen liittyvät asiat, jolloin kansainvälistyminen on kehittämistehtävän keskeinen sisältö.

Sisältö

Työpajassa kukin opiskelija laatii oman työelämän kehittämistehtävänsä suunnitelman, jota muokataan työpajan pienryhmien ohjaajien ja kohdeorganisaation edustajien kanssa yhteistyössä osittain työpajassa, osittain työpaikalla.

Oppimistavat

Lähiopetus toteutetaan kolmena työpajatyyppisenä keskustelutilaisuutena, joissa analysoidaan kehittämistehtävien suunnitelmia. Opiskelijan tulee olla läsnä kaikissa kolmessa työpajaillassa. Mahdollinen poissaolo tulee korvata kirjareferaatilla Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintojaksoon sisältyy myös oman osaamisen arviointi.

Arviointitavat

Opiskelijan työpajasuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sen mukaisesti, täyttääkö opiskelija kohdassa ”Osaamistavoitteet ja arviointi” esitetyt vaatimukset.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Kehusmaa, Pasila

Oppimateriaalit

Häyrynen, A. 2015. Opinnäytetyönä tehtävän työelämän kehittämistehtävän laatimisohje. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Liiketalouden kehittämisen koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Moodlessa ja MyNetissä oleva materiaali.

Kunkin opiskelijan omaan kehittämistehtävään liittyvä materiaali.