Olet täällä

Tapaus- ja toimintatutkimus

Tapaus- ja toimintatutkimus

Tunnus: JAT2LU013
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: syventävät ammattiopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso liittyy opiskelijan työelämän kehittämistehtävään, jossa pyritään hyödyntämään opintojaksolla opittuja asioita ja tehtyjä etätehtäviä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle metodologiset valmiudet käynnistää tapaus-, toiminta- tai konstruktiiviseen tutkimukseen perustuva työelämän kehittämishanke.  Opiskelija oppii hyödyntämään tapaus- ja/tai toiminta ja/tai konstruktiivista tutkimusta ongelmien määrittelyssä ja ratkaisemisessa sekä oman työn ja organisaation kehittämisessä.

Sisältö

  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus lähestymistapoina
  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivisen tutkimusprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Laadullinen analyysi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset etätehtävät.

Lähiopetus 16 h
Etäopetus 118 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Juhani Ylikerälä, Pasila

Oppimateriaalit

Coghlan, D. & Brannick, T. 2007. Doing Action Research in Your Own Organization. 2nd edition. Sage, London.

Heikkinen H., Rovio E., Syrjälä L. (toim.). 2006. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura, Helsinki.

Kananen, J.2009. Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 101.

Laine, M., Bamberg, J., & Jokinen, P. 2007. Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. University Press. Helsinki.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro Oy. Helsinki.

Yin, R. 2003. Case Study Research. Design and Methods. 2nd edition. Sage Publications, Inc., USA.

Luentomateriaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5. Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.

Arvosanat/

Kohteet

1 (min 40% tavoitteesta)

3 (min 70% tavoitteesta)

5 (min 90% tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija hallitsee tapaus-,  toiminta-ja konstruktiivisen tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet välttävästi.

Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tapaus-,  toiminta-ja konstruktiivisen tutkimuk-sen tekemiseen liittyvät käsitteet hyvin.

Opiskelija ymmärtää ja hallit-see tapaus-,  toiminta-ja konstruktiivisen tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet erinomaisesti.

Taidot

Opiskelija osaa välttävästi käyttää ja soveltaa tapaus- , toiminta- ja konstruktiivisen tutkimuksen strategioita ja niihin liittyen laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysiperusmenetelmiä.

Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa tapaus- , toiminta- ja konstruktiivisen tutkimuksen strategioita ja niihin liittyen laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.

Opiskelija osaa erinomaisesti ja tarkoitukseen  soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa tapaus- , toiminta- ja konstruktiivisen tutkimuksen strategioita ja niihin liittyen laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.

Pätevyys

Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa tapaus-, toiminta- tai konstruktiiviseen tutkimukseen perustuva työelämän kehittämistehtävä, mutta hän tarvitsee runsaasti opastusta.

Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa tapaus-, toiminta- tai konstruktiiviseen tutkimukseen perustuva työelämän kehittämistehtävä. Hän tarvitsee melko vähän opastusta.

Opiskelijalla on valmiudet erinomaisesti ja lähes itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tapaus-, toiminta- tai konstruktiiviseen tutkimukseen perustuva työelämän kehittämistehtävä.