Olet täällä

Projektijohtaminen

Projektijohtaminen

Tunnus: JAT2LU011
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on perustiedot tai työkokemuksen kautta hankittu käsitys projektityöstä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija projektijohtamisen osa-alueisiin sekä projektisuunnitelmaan liittyvien keskeisten tekijöiden (menetelmät, välineet) hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä riskien hallintaan. Lisäksi tutustutaan moniprojektien ja projektisalkun hallintaan sekä yrityksen projektikonseptin käyttöön. Opintojaksolla tutustutaan myös projektihallinnan ohjelmistoihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää projektijohtamisen keskeisten osa-alueiden merkityksen ja yrityksen projektikonseptin sisällön
 • tuntee keskeiset projektiohjelmistot ja menetelmät
 • pystyy toimimaan projektissa vastuuhenkilönä
 • osaa seurata ja analysoida projektin onnistumista
 • pystyy osallistumaan yrityksen projektikäytänteiden kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan myös opiskelijoiden omiin projektityökokemuksiin ennakkotehtävän kautta ja pyritään opetuksessa huomioimaan opiskelijoiden esiin nostamia projektityön ja projektijohtamisen haasteita ja kehittämistarpeita.

 • Toiminnan kehittäminen, hankkeista projekteihin
 • Projektitoiminta osana liiketoimintastrategiaa
 • Projektijohtamisen taustaa ja lähtökohtia
 • Ideasta projektiksi
 • Projektijohtamisen avaintekijät
 • Projektisuunnitelman avaintekijät
 • Projektin riskienhallinta ja laatutekijät
 • Yrityksen projektityömallin kehittäminen ja projektikonseptin käyttö
 • Moniprojektihallinta ja projektisalkku
 • Projektityön menetelmiä ja välineitä sekä ohjelmistoja.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tutustutaan projektijohtamisen yrityskeiseihin. Lisäksi opiskelija perehtyy oman työpaikkansa projektikäytänteisiin ja kartoittaa niissä ilmeneviä ongelmia ja kehittämistarpeita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h
Itsenäinen työskentely 65 h
Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Martin Stenberg

Oppimateriaali

Artto, K. & Martinsuo, M. & Kuja, J. 2006. Projektiliiketoiminta. WSOY.

Lehtonen, P., Lindblom, L., Korpinen, S. & Simonen, J. 2006. Projektisalkun hallinta - kehitystoiminnan strateginen johtaminen. Edita.

Pelin, R. 2004. Projektihallinnan käsikirja.

Rissanen, T. 2002. Projektilla tulokseen.

Stenberg, M. 2006. Tietoarkkitehtuurien johtaminen. Otava, sivut 23-47, 93-111.

Virkki, P. & Somermeri, A. 1998. Projektityö kehittämisen moottori. Edita.

Muu jaettava luentomateriaali ja luentokalvot sekä ajankohtaisartikkelit.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Ennakkotehtävä 30 %
Arvioitava oppimistehtävä (ryhmä- tai yksilötyö) 70 %
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin

Oman osaamisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arviointiperusteet

Keskeiset arviointikriteerit ja niiden tasot esitetty alla olevassa taulukossa.

Arviointikriteerit T H K
Tiedot Ymmärtää projektityön merkityksen. Tietää projekti-suunnitelman keskeisen sisällön ja soveltamis-mahdollisuudet. Tietää projektin jäsenten ja projektipäällikön tehtävät ja vastuun. Ymmärtää projektin päätöksenteko-järjestelmien sisällön, merkityksen ja niiden käyttötilanteet sekä soveltamismahdollisuudet Ymmärtää projektikonseptin ja projektisalkun sisällön ja merkityksen sekä niiden soveltamistilanteet. Ymmärtää projektijohtamisen ja liiketoimintastrategian yhteydet.
Taidot Tunnistaa projektityön menestystekijät. Pystyy nimeämään projektityön keskeisiä työkaluja ja menetelmiä ja hankkimaan tietoa niiden käytöstä. Pystyy määrittelemään projektityön vaatimat valmiudet ja taidot ja osallistumaan projekti-työhön. Hallitsee projektityön vaiheet, menetelmät ja työkalut. Pystyy laatimaan projektisuunnitelman ja organisoimaan tavoitteiden mukaisen projektin. Pystyy ottamaan käyttöön keskeisiä projekti-johtamisen työkaluja ja menetelmiä. Hallitsee projekti-johtamisen osa-alueet sekä keskeiset menetelmät ja työkalut sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Osaa analysoida itsenäisesti projektin johtamistyötä ja osaamista sekä määritellä niiden kehittämistarpeita.
Pätevyys Pystyy toimimaan projektissa itsenäisesti vaadittujen tehtävien suorittamiseksi. Pystyy arvioimaan projektiryhmän toimintaa. Osaa toimia aktiivisesti projektiryhmässä ja analysoimaan sen toimintaa ja onnistumista. Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan projektin laatua ja riskejä. Pystyy tukemaan ja kehittämään projektin jäsenten osaamista ja toimintaa. Pystyy analysoimaan ja kehittämään yrityksen projektikonseptia ja projektisalkkua.
Arvio 1-2 3-4 5