Olet täällä

Englanti 3

Englanti 3

Tunnus: ENG2LP203
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi / englanti
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Englanti 1 ja 2 tai vastaavat. Integrointi lukukausiprojektiin mahdollisuuksien mukaan.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opintojaksolla kehitetään suullisia viestintätaitoja.

Arvosana 1
Opiskelija osaa jonkin verran käyttää liikeviestinnän termejä ja fraaseja viestintätilanteissa, esim. puhelimessa. Hän selviää kohtalaisesti valmistellun esityksen pitämisestä.

Arvosana 3
Opiskelija osaa melko monipuolisesti käyttää liikeviestinnän termejä ja fraaseja, selviää hyvin valmistellun esityksen pitämisestä.

Arosana 5
Opiskelija hallitsee liikeviestinnän vakiotermit ja fraasit hyvin, selviää loistavasti myös improvisoidusta esityksestä, osallistuu keskusteluihin ja osaa johtaa niitä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija, joka kokee omaavansa äidinkielenomainen englannin kielen taito, tai joka on käyttänyt paljon englantia työelämässä tai esimerkiksi ulkomailla asuessaan, voi tulla kielitaitotestiin. Jos hän sen läpäisee, hänen ei tarvitse osallistua opetukseen. Lähtökohtaisesti pelkästään suomalaisessa koulussa saavutettu kielitaito ei ole riittävä peruste testiin osallistumiseen.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään mahdollisesti projektiyhteistyötä toisen opintojakson kanssa (kenties myös toimeksiantajalle).

Kansainvälisyys

Kansainväliset näkökulmat ovat vahvasti mukana opintojaksolla.

Oppimistavat

Opintojakson oppimistavoitteet voidaan saavuttaa:

  • Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
  • AHOT

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Jatkuva näyttö, suulliset ja kirjalliset suoritteet.

Vastuuopettaja

Olav Vidjeskog, Porvoo

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali. Oppikirjaa ei käytetä mutta oheislukemiseksi soveltuu esimerkiksi WSOY:n Business Express.