Olet täällä

Englanti 2

Englanti 2

Tunnus: ENG2LP202
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi / englanti
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Englanti 1 tai vastaava. Integrointi lukukausiprojektiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija osaa jonkin verran käyttää tavallisimpia liikeviestinnän termejä ja fraaseja kirjallisesti ja suullisesti.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää liikeviestinnän merkityksen, tunnistaa ja tuntee kohtalaisen hyvin liikeviestinnän tavallisimmat termit ja fraasit, osaa viestiä auttavasti liike-elämän termejä käyttäen..

Arosana 5
Opiskelija osaa hankkia tietoa, hallitsee ammattiterminologian, ja osaa toimia ammattimaisesti vaativissakin työelämän viestintätilanteissa kuten haastatteluissa ja esityksissä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija, joka kokee omaavansa äidinkielenomainen englannin kielen taito, tai joka on käyttänyt paljon englantia työelämässä tai esimerkiksi ulkomailla asuessaan, voi tulla kielitaitotestiin. Jos hän sen läpäisee, hänen ei tarvitse osallistua opetukseen. Lähtökohtaisesti pelkästään suomalaisessa koulussa saavutettu kielitaito ei ole riittävä peruste testiin osallistumiseen.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään mahdollisesti projektiyhteistyötä toisen opintojakson kanssa (kenties myös toimeksiantajalle).

Kansainvälisyys

Kansainväliset näkökulmat ovat vahvasti mukana opintojaksolla.

Sisältö

Tavalliset liikekirjeet, esim. kysely, tarjous, ja reklamaatio. Suullinen viestintä erilaisissa tilanteissa.

Oppimistavat

Opintojakson oppimistavoitteet voidaan saavuttaa:

  • Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
  • AHOT

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Jatkuva näyttö, suulliset ja kirjalliset suoritteet.

Vastuuopettaja

Olav Vidjeskog, Porvoo

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali. Oppikirjaa ei käytetä mutta oheislukemiseksi soveltuu esimerkiksi WSOY:n Business Express.