Olet täällä

Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä

Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä

Tunnus: DES8PO035
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Arvosana 1
Osaa kuvata laadun kehittämisen ja ylläpitämisen moninaisuutta matkailuyrityksessä. Osaa kuvata, miten pienimuotoinen asiakastyytyväisyyskysely tehdään perusmenetelmiä hyväksi käyttäen matkailuyrityksessä. Osaa kuvailla laadun mittaamisen merkitystä matkailuyrityksen laadun kehittämisessä.

Arvosana 3
Osaa selittää ja antaa käytännön esimerkkejä laadun kehittämisen ja ylläpitämisen moninaisuudesta matkailuyrityksessä. Osaa perustellusti valita eri tapoja tehdä asiakastyytyväisyyskysely ja käyttää sen tarjoamia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisesti matkailuyrityksessä. Osaa toteuttaa laadun mittauksen matkailuyrityksessä ja analysoida saatuja tuloksia. 

Arvosana 5
Osaa arvioida laadun kehittämisen ja ylläpitämisen moninaisuutta matkailuyrityksessä. Osaa suunnitella ja kehittää eri tapoja toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely matkailuyrityksessä ja osaa esitellä tutkimuksen tuottamia tuloksia sekä arvioida niiden luotettavuutta. Osaa toteuttaa ja kehittää laadun mittaamista matkailuyrityksessä ja arvioida saatujen tulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä laadun kehittämisessä ja mittaamisessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen asiakastyytyväisyyden mittaus matkailuyrityksessä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään laatua, laatujärjestelmiä ja laadun mittaamista sekä Suomessa että globaalisti matkailutoimen alalla, lähinnä kuitenkin Euroopan alueella, kurssimateriaalin pohjalta.

Sisältö  

Laatu käsitteenä: laadun historiaa, palvelun laatu, laatuun liittyviä määritelmiä  Verkkoympäristössä toimiminen

Laatujohtaminen: kokonaisvaltainen laadunjohtaminen, prosessijohtaminen, laatujärjestelmä, laatuyrityksen tunnusmerkit 

Laadun kehittämisvälineet: standardit, laatupalkinnot, laatutonni, muita laadunvarmistusmalleja ja – ohjelmia, auditointi 

Laadun mittaaminen: periaatteet, asiakastyytyväisyyden mittaaminen, asiakastyytyväisyyden mittaamismenetelmiä

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Opintojakso suoritetaan virtuaaliopetus toteutuksena.
b. Itsenäinen opiskelu, yksilö- tai parityöt, ryhmäkeskustelu
c. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät 1,2,3 (60 %)
Tehtävä 4 (40 %)

Vastuuopettaja(t)

Niina Moilanen, Porvoo

Oppimateriaalit

Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Kauppakaari,Gummerus, luvut:
1. Kokonaisvaltainen laadunhallinta
2. Johdon rooli laadunkehittämisessä
3. Asiakassuuntautuneisuus
7. Yhteiskunnalliset vaikutukset
8. Laadun kehittäminen

Lecklin, O & Laine, R.2009. Laadunkehittäjän työkalupakki, Innovatiivisen johtamisjärjestelmän rakentaminen, luvut:
1. Mitä laatu on?
3. Verkkomateriaali
7. ISO- standardit 7.1 ja 7.6