Olet täällä

Ammattimainen viestintä 2

Ammattimainen viestintä 2

Tunnus: COS2RM0022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötasovaatimuksena on, että Ammattimainen viestintä on suoritettu.

Opintojakso toteutetaan kiinteässä yhteistyössä lukukauden toisten opintojaksojen kanssa yhteisissä projekteissa: English for Tourism Professionals 2 (ENG2RM203), Skriftlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM203), Kansainvälinen verkottuminen (OPE2RM0021), Tutkimusmenetelmät 2 (OPE2RM0023), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 2 (PSS2RM0022), Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 (SCS2RM0021), Kirjanpidon ja verotuksen perusteet (BES2RM0022) ja Asiakkuuksien hallinta (BES2RM0023).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Tietää tyydyttävästi ammattimaisen viestinnän eri osa-alueiden merkityksen yrityksen/yhteisön menestystekijänä. Osaa jossain määrin tuottaa julkaisukelpoista tekstiä viestinnän eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Osaa esiintyä tyydyttävästi liike-elämän esiintymistilanteissa. Osallistuu melko vähän opintojaksolla vaadittavaan toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus.

Arvosana 3
Tietää pääsääntöisesti ammattimaisen viestinnän eri osa-alueiden merkityksen yrityksen/yhteisön menestystekijänä. Osaa tuottaa lähes täysin julkaisukelpoista tekstiä viestinnän eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Osaa esiintyä luontevasti liike-elämän esiintymistilanteissa. Osallistuu hyvin opintojaksolla vaadittavaan toimintaan. Osaa toimia melko itsenäisesti.

Arvosana 5
Tietää erittäin hyvin ammattimaisen viestinnän eri osa-alueiden merkityksen yrityksen/yhteisön menestystekijänä. Osaa tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä viestinnän eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Osaa esiintyä erittäin vakuuttavasti liike-elämän esiintymistilanteissa. Osallistuu erittäin aktiivisesti opintojaksolla vaadittavaan toimintaan. Osaa toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti. Omaa positiivisen asenteen oppimiseen..

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5 Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projekti yhdessä muiden opintojaksojen kanssa yritysten tai yhteisöjen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Toteutuu projektien mukaisesti.

Oppimistavat

Tutkiva ja kehittävä oppiminen, projektityöskentely ryhmissä, luennot ja itsenäinen opiskelu sekä oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Viestinnän harjoitustyöt yksin ja ryhmissä sekä työskentely projektissa.

Vastuuopettaja

Anna Vähäsalo, Porvoo

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan projektin alussa.