Olet täällä

Ammattimainen viestintä 1

Ammattimainen viestintä 1

Tunnus: COS2RM0021
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Viestinnän perusopinnot suoritettu (Viestintä 1).

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 3. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 1 (COS2RM0021), English for Tourism Professionals 1 (ENG2RM202), Muntlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM202), Tutkimusmenetelmät 1 (OPE2RM0022), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 1 (PSS2RM0021)ja Katetuottolaskenta ja hinnoittelu (BES2RM0021).

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa nimetä viestinnän eri muotoja ja ymmärtää sisäisten ja ulkoisten viestintäprosessien merkityksen. Opiskelija tuntee eri suullisten ja kirjallisten esitystapojen tyylilajit. Opiskelija osaa käyttää viestintään liittyvien työvälineohjelmien ja kanavien perustoimintoja. Hän osaa kirjoittaa projektiin liittyviä viestejä, jotka ovat sisällöltään relevantteja ja osaa esitellä projektin tuottamia tuloksia perusmenetelmiä käyttäen.

Arvosana 2
Opiskelija osaa selittää ja antaa käytännön esimerkkejä viestinnän eri muodoista ja prosesseista. Hän tuntee asiakirjojen sekä muiden viestinnällisten esitysten laatimisen periaatteet ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri viestintätilanteisiin. Hän osaa perustellusti valita sopivat viestintäkanavat ja tuottaa kontekstiin relevantteja sisältöjä. Hän osaa laatia projektiin liittyviä viestejä, jotka ovat sisällöltään relevantteja ja joissa huomioidaan eri viestintäkanavien tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa esitellä projektin tuottamia tuloksia monipuolisesti ja havainnollisesti.

Arvosana 5
Opiskelija osaa arvioida eri viestintämuotojen heikkouksia ja vahvuuksia käsillä olevan viestintätilanteen kannalta. Hän tuntee asiakirjojen sekä muiden viestinnällisten esitysten laatimisen periaatteet ja osaa perustellusti analysoida niiden soveltuvuutta eri viestintätilanteisiin. Hän soveltaa suullisen ja kirjallisen viestinnän eri lajeja taitavasti. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää viestintää useamman työvälineohjelman ja viestintäkanavan avulla. Hän osaa laatia sisällöltään relevantteja, loogisia ja johdonmukaisia viestejä sekä suunnitella viestien sisällön kohderyhmä ja eri viestintäkanavien tarjoamat mahdollisuudet huomioiden. Opiskelija osaa esitellä projektin tuottamia tuloksia monipuolisesti ja havainnollisesti sekä arvioida niiden luotettavuutta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projekti yhdessä muiden opintojaksojen kanssa yritysten tai yhteisöjen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Toteutuu projektien mukaisesti.

Oppimistavat

Tutkiva ja kehittävä oppiminen, projektityöskentely, luennot ja Itsenäinen opiskelu.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Anna Vähäsalo, Porvoo

Oppimateriaalit

Sähköiset lähteet ja muu opetusmateriaali, jotka ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.