Olet täällä

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tunnus: BES4LP0036
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 5.-6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen taloushallinnon suunnan opiskelijoille

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on taloushallinnon suuntautumisen valinneille osa pakollisia ammattiopintoja. Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Kirjanpito ja tilinpäätös (BES4LP0031) tai Tilinpäätöksen tekeminen (BES2LP0032).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää joiltain osin tilintarkastuksen keskeiset käsitteet, säädökset, tavoitteet ja toteutusvaiheet. Hän pystyy vähäisessä määrin toimimaan tilintarkastusta avustavissa tehtävissä.

Arvosana 3
Opiskelija tietää pääosin tilintarkastuksen keskeiset käsitteet, säädökset, tavoitteet ja toteutusvaiheet. Hän tuntee tilintarkastukseen liittyvän raportoinnin. Opiskelija pystyy melko hyvin toimimaan tilintarkastusta avustavissa tehtävissä.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee tilintarkastuksen keskeiset käsitteet, säädökset, tavoitteet ja toteutusvaiheet. Hän hallitsee tilintarkastukseen liittyvän raportoinnin ja tuntee osakeyhtiön tilintarkastuksen erityispiirteet. Opiskelija osaa toimia tilintarkastusta avustavissa tehtävissä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään myös kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI
b. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja harjoitustyöt
Tentti

Vastuuopettaja(t)

Anna Sivonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Tilintarkastus – normeista käytäntöön, Edita.

Korkeamäki, A-M.: Tilintarkastuksen perusteet, WSOY.

Muu opintojaksolla jaettava materiaali