Olet täällä

Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito

Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito

Tunnus: BES4LP0035
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen taloushallinnon suunnan opiskeijoille

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on taloushallinnon suuntautumisen valinneille osa pakollisia ammattiopintoja. Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Kirjanpito ja tilinpäätös (BES4LP0031) tai Tilinpäätöksen tekeminen (BES2LP0032).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää konsernin käsitteen. Hän tunnistaa keskeiset konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet ja osaa jossain määrin laatia eliminointeja (sisäinen kate, sisäinen voitonjako, sisäinen omistus, vähemmistöosuus, konserniaktiiva ja –reservi).

Arvosana 3
Opiskelija tietää konsernin käsitteen ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön merkityksen. Hän tietää konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet ja osaa tehdä suurimman osan konsernitilinpäätöksen eliminoinneista (sisäinen kate, sisäinen voitonjako, sisäinen omistus, vähemmistöosuus, konserniaktiiva ja –reservi). Opiskelija pystyy laatimaan konsernin tuloslaskelman ja taseen.

Arvosana 5
Opiskelija tietää konsernin käsitteen, konsernirakenteet ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön merkityksen tunnistaen keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön verrattuna. Hän osaa laatia sujuvasti konsernitilinpäätöksen eliminoinnit (sisäinen kate, sisäinen voitonjako, sisäinen omistus, vähemmistöosuus, konserniaktiiva ja –reservi) sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön liittyviä asioita.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI
b. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja harjoitustyöt
Tentti

Vastuuopettaja(t)

Anna Sivonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito, Edita (soveltuvin osin)

Muu opintojaksolla jaettava materiaali