Olet täällä

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito ja tilinpäätös

Tunnus: BES4LP0031
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Kirjanpidon perusteet (BES2LP0021).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää joitakin ulkoisen laskentatoimen sekä arvonlisäverotuksen peruskäsitteitä ja kirjaussääntöjä. Lisäksi opiskelija tietää joiltain osin yleiset tilinpäätösperiaatteet ja tilinpäätösasiakirjojen keskeisen sisällön. Asiat ja tehtävät näyttäytyvät vielä yksittäisinä toimenpiteinä, ja kirjanpidon kokonaisuus jää hahmottumatta. Opiskelija tarvitsee jonkin verran tukea kirjatessaan liiketapahtumia (menot, tulot, yhteisökaupan ja ulkomaankaupan kirjaukset, käteisalennukset, rahdit, luottotappiot, palkanmaksukirjaukset, arvonlisäveroon liittyvät kirjaukset, siirtyvät erät). Opiskelija pystyy auttavasti soveltamaan oppimaansa käytäntöön laatiessaan pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Arvosana 3
Opiskelija tietää keskeisiltä osin ulkoisen laskentatoimen sekä arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja kirjaussäännöt. Lisäksi opiskelija tietää keskeisiltä osin yleiset tilinpäätösperiaatteet sekä tilinpäätösasiakirjojen sisällön. Hän hahmottaa kirjanpidon kokonaisuuden. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi kirjata liiketapahtumia (menot, tulot, yhteisökaupan ja ulkomaankaupan kirjaukset, käteisalennukset, rahdit, luottotappiot, palkanmaksukirjaukset, arvonlisäveroon liittyvät kirjaukset, siirtyvät erät). Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön laatiessaan pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee ulkoisen laskentatoimen sekä arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja kirjaussäännöt. Lisäksi opiskelija hallitsee yleiset tilinpäätösperiaatteet sekä tilinpäätösasiakirjojen sisällön. Hän ymmärtää kirjanpidon kokonaisuuden sekä yhteydet yrityksen muihin toimintoihin. Opiskelija osaa virheettömästi kirjata liiketapahtumia (menot, tulot, yhteisökaupan ja ulkomaankaupan kirjaukset, käteisalennukset, rahdit, luottotappiot, palkanmaksukirjaukset, arvonlisäveroon liittyvät kirjaukset, siirtyvät erät). Hän pystyy sujuvasti soveltamaan oppimaansa käytäntöön vaihtelevissa tilanteissa laatiessaan itsenäisesti pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään yhteisö- ja ulkomaankauppaan liittyviä kysymyksiä.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI
b. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja harjoitustyöt
Tentti

Vastuuopettaja(t)

Anna Sivonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Käytännön kirjanpito, Edita.

Tomperi, S. & Keskinen, V.: Käytännön kirjanpito harjoituskirja, Edita.

Leppiniemi, J. & Kaisanlahti, T.: Tilinpäättäjän käsikirja, Talentum Media

Leppiniemi, J. & Kykkänen, T.: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, Talentum Media

Muu opintojaksolla jaettava materiaali