Olet täällä

Kustannuslaskenta ja hinnoittelu

Kustannuslaskenta ja hinnoittelu

Tunnus: BES4LP0030
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut liiketalouden koulutusohjelman pakolliset perusopinnot. Opintojakso on osa taloushallinnon ammattiosaamista syventäviä opintoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää joiltain osin miten erilaisia kustannuslaskentatapoja voi käyttää yrityksessä. Opiskelija tuntee hinnoittelun perusteet ja osaa avustetusti keskustella niistä. Opiskelija hallitsee joiltain osin kustannuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmät. Opiskelija osallistuu jossain määrin asetettujen tehtävien ratkaisemiseen

Arvosana 3
Opiskelija tietää miten erilaisia kustannuslaskentatapoja voi käyttää yrityksessä. Opiskelija tuntee hinnoittelun perusteet ja osaa keskustella niistä. Opiskelija hallitsee kustannuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmät. Opiskelija osallistuu asetettujen tehtävien ratkaisemiseen

Arvosana 5
Opiskelija tietää erittäin hyvin miten erilaisia kustannuslaskentatapoja voi käyttää yrityksessä. Opiskelija tuntee hinnoittelun perusteet ja osaa itsenäisesti keskustella ja pohtia hinnoittelusta. Opiskelija hallitsee erittäin hyvin kustannuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmät. Opiskelija osallistuu aktiivisesti asetettujen tehtävien ratkaisemiseen

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdolliset vierailevat luennoitsijat

Kansainvälisyys

Mahdolliset vierailevat luennoitsijat

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja harjoitustyöt

Vastuuopettaja

Kalle Räihä, Porvoo

Oppimateriaalit

Oppimista tukevien materiaalien löytäminen ja lähteiden käyttökelpoisuuden arviointi on osa opintojakson sisältöä.