Olet täällä

Kansainvälisen kaupan juridiikka

Kansainvälisen kaupan juridiikka

Tunnus: BES4LP0025
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden osaamisen soveltamisen taso suoritettuna.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija osaa määritellä joitakin kurssiin kuuluvia oikeudellisia peruskäsitteitä ja tuntee jonkun verran kansainvälisen kaupan toimintatapoja. Opiskelija tietää peruseroja eri oikeusjärjestelmien välillä, tunnistaa EU-oikeudesta joitakin käsitteitä ja on tutustunut kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Vientiin ja tuontiin liittyvät oikeudelliset seikat ovat perustasolla tuttuja. Opiskelija tunnistaa joitain kansainväliseen kauppaan liittyviä vaaratilanteita ja pystyy jossain määrin soveltamaan opittua teoriaa käytännön ongelmiin.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee hyvin kurssiin kuuluvat oikeudelliset peruskäsitteet ja kansainvälisen kaupan toimintatavat. Opiskelija tuntee useimpien kurssilla opittujen oikeudellisten termien sisällön. Opiskelija tietää eroja eri oikeusjärjestelmien välillä ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle, tunnistaa EU-oikeudesta keskeiset käsitteet ja tietää mitä asioita ottaa huomioon kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Vientiin ja tuontiin liittyvät oikeudelliset seikat ovat hallussa. Tunnistaa kansainväliseen kauppaan liittyviä vaaratilanteita ja pystyy soveltamaan opittua teoriaa selkeisiin käytännön ongelmiin. Osoittaa analyyttistä kykyä pohtia ongelmaa. Opiskelija käyttää oikeudellisia termejä luontevasti, tunnistaa tilanteet joihin liittyy oikeudellisen tiedon tarvetta ja osaa joko tuottaa tai etsiä tarvittavaa tietoa.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee erittäin hyvin kurssiin kuuluvat oikeudelliset peruskäsitteet ja kansainvälisen kaupan toimintatavat. Opiskelija tuntee kurssilla opittujen oikeudellisten termien sisällön ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Opiskelija tietää eroja eri oikeusjärjestelmien välillä ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle, osaa EU-oikeuden perusasiat ja tietää mitä asioita ottaa huomioon kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Vientiin ja tuontiin liittyvät oikeudelliset seikat ovat hallussa. Tunnistaa kansainväliseen kauppaan liittyviä vaaratilanteita ja pystyy soveltamaan opittua teoriaa myös monimutkaisempiin käytännön ongelmiin. Osoittaa analyyttistä kykyä pohtia ongelmaa ja löytää siihen oikeudellisesti perusteltu ratkaisu.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Työelämäyhteydet

Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tekemän projektin tarpeiden mukaan.

Kansainvälisyys

Kurssin sisältö tähtää kansainväliseen toimintaan, ja se pyritään linkittämään sekä oikeisiin kansainvälisiin projekteihin että yhteistyöhön ulkomaisten oppilaitosten kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät ja tentti TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus ja tentti.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Kirsi Ola, Porvoo

Oppimateriaalit

Pääsääntöisesti oppimateriaali muodostuu Moodlessa ja lähiopetustunneilla jaettavasta materiaalista.

Kurssikirja ilmoitetaan kurssin yhteydessä.