Olet täällä

Yritys kansainvälisillä markkinoilla

Yritys kansainvälisillä markkinoilla

Tunnus: BES4LP0014
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
On tutustunut kansainvälisen toimintaympäristön analysointiin ja kohdemarkkinan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. On tutustunut yrityksen kansainvälistymiseen prosessina ja tuntee eri operaatiomuodot.
Hyödyntää suppean määrän tietolähteitä markkina-analyysin laadinnassa. Omaa perusvalmiudet analysoida ja raportoida kerättyä tietoa.
Kykenee osallistumaan kansainvälisen markkina-analyysin laadintaan.

Arvosana 3
Osaa soveltaa eri lähestymistapoja kansainvälisen toimintaympäristön analysoinnissa ja kohdemarkkinan valinnassa. Osaa analysoida yrityksen kansainvälistymistä prosessina sekä eri operaatiomuotojen ominaispiirteitä.
Hyödyntää monipuolisesti eri tietolähteitä markkina-analyysin laadinnassa. Omaa hyvät valmiudet analysoida ja raportoida kerättyä tietoa.
Pystyy toimimaan itsenäisesti markkina-analyysin laadinnassa.

Arvosana 5
Osaa soveltaa laaja-alaisesti eri lähestymistapoja kansainvälisen toimintaympäristön analysoinnissa ja kohdemarkkinan valinnassa. Osaa syvällisesti analysoida yrityksen kansainvälistymistä prosessina sekä eri operaatiomuotojen erityispiirteitä.
Hyödyntää erittäin monipuolisesti eri tietolähteitä markkina-analyysin laadinnassa. Analysoi hyvin tai erittäin hyvin kerättyä tietoa ja raportoi erinomaisesti.
Pystyy toimimaan itsenäisesti markkina-analyysin laadinnassa ja tekemään perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta. Opintojaksolla käy vierailijaluennoitsijoita yrityksistä.

Kansainvälisyys

Projektityönä suoritettava kansainvälinen markkina-analyysi edellyttää kansainvälisiä kontakteja. Lisäksi opintojaksolla voi olla kansainvälisyyttä vierailijaluennoitsijoiden ja/tai kansainvälisten workshopien muodossa.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Lähiopetus    
Työelämäprojektiin osallistuminen   
Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)   

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Ryhmässä tehtävä projektityö sekä oppimistehtävät tai tentti

Vastuuopettaja(t)

Anette Kairikko, Porvoo

Oppimateriaalit

Vahvaselkä, Irma. 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Edita.