Olet täällä

Asiakkuuksien hallinta

Asiakkuuksien hallinta

Tunnus: BES2RM0023
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Matkailupalveluiden tuottamisen ja myynnin osaamisen omaksumisen taso suoritettu.
Opintojaksosta on kaksi eri toteutusta, joista toinen keskittyy tuottamisen ja toinen myynnin näkökulmaan asiakkuuksissa.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää asiakkuuksien hallinnan merkityksen liiketoiminnassa ja osaa selittää joidenkin myynnin työkalujen merkityksen myynti – ja asiakaspalveluprosessissa.

Arvosana 3
Opiskelija osaa selittää melko kattavasti myynnin työkalujen merkityksen myynti - ja asiakaspalveluprosessissa sekä antaa käytännön esimerkkejä ja ymmärtää asiakkuuksien hallinnan merkityksen liiketoiminnassa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa soveltaa kattavasti ja itsenäisesti myynnin työkaluja myynti- ja asiakasprosessissa ja antaa ja ratkaista monipuolisesti käytännön esimerkkejä erilaiset asiakkaat huomioiden.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Hankittu osaaminen tulee tuoda esiin osaamisen tunnistamisen kautta ja opiskelijan on dokumentoitava työssä tai muuten hankittu osaamisensa. Näyttötapa sovitaan neuvotellen, mutta kaikissa näyttötavoissa on mukana opiskelijan oma reflektointi.

Työelämäyhteydet

Vierailuluennot ja yritysvierailut

Kansainvälisyys

Asiakkuuksien hallintaa tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

  • myynnin työkalujen perusteet
  • asiakkuuksien vaiheet
  • asiakasymmärrys
  • asiakkuuden johtaminen

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Yksilö – tai paritehtävät
Tentti

Vastuuopettajat

Ulla Kuisma, Porvoo
Kati Naumanen, Porvoo

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle - oppimisympäristössä