Olet täällä

Verotus

Verotus

Tunnus: BES2LP0044
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen taloushallinnon suuntautumisessa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa pakollisia ammattiopintoja taloushallinnon suuntautumisen opiskelijoille. Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla olisi suositeltavaa olla ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuina.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee joiltain osin henkilö-, yritys- ja arvonlisäverotuksen lainsäädännön sekä käytännön hoitamisen. Hän osaa laskea verotettavan tuloksen yritystoiminnassa, yksityishenkilön verojen sekä arvonlisäveron määrän joiltain osin. Käytännön tehtävät koskien verojen maksua onnistuvat joiltain osin.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee henkilö-, yritys- ja arvonlisäverotuksen lainsäädännön sekä käytännön hoitamisen. Hän osaa laskea verotettavan tuloksen yritystoiminnassa, yksityishenkilön verojen sekä arvonlisäveron määrän. Käytännön tehtävät koskien verojen maksua onnistuvat itsenäisesti.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee erittäin hyvin henkilö-, yritys- ja arvonlisäverotuksen lainsäädännön sekä käytännön hoitamisen. Hän osaa laskea verotettavan tuloksen yritystoiminnassa, yksityishenkilön verojen sekä arvonlisäveron määrän virheettömästi. Käytännön tehtävät koskien verojen maksua onnistuvat itsenäisesti. Opiskelija pystyy lisäksi osallistumaan yritys- ja henkilöverotuksen suunnitteluun.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI
b. Lähiopetus, harjoitukset ja tentti TAI
c. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja harjoitustyöt
Tentti

Vastuuopettaja(t)

Pasi Romberg, Porvoo
Anna Sivonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, SanomaPro Oy

Koponen, J.: Yrittäjän verokäsikirja, Avaintieto

www.vero.fi

www.veronmaksajat.fi

Muu opintojaksolla jaettava materiaali