Olet täällä

Vienti- ja tuontitoiminta

Vienti- ja tuontitoiminta

Tunnus: BES2LP0043
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. lukukausi
OPS: LIIPO10
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen kansainvälisen kaupan suuntautumisessa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan rakentaminen -kokonaisuuden osaopintojaksot suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija tuntee ulkomaankauppaan liittyvät toiminnot ja pystyy suoriutumaan itsenäisesti vienti- ja tuontikaupan käytännön järjestelyistä.

Osaopintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää ulkomaankaupan merkityksen erityyppisille yrityksille
 • osaa selvittää tuotteen vienti-/tuontiedellytyksiä
 • tietää, mitä riskejä liittyy vienti- ja tuontikauppaan sekä miten riskejä voidaan hallita
 • tuntee vientilausekkeiden sisällön osaa valita vientitapahtumaan soveltuvan lausekkeen
 • osaa arvioida eri kuljetusmuotojen soveltuvuuden vientitapahtumaan ja järjestää vienti- tai tuontikuljetuksen
 • tuntee ulkomaankaupan maksutavat ja osaa valita liiketoimintaansa sopivan maksutavan sekä osaa turvata saatavansa
 • tietää, mitä asiapapereita vaaditaan viennissä ja tuonnissa ja osaa laatia ulkomaankaupan
 • tärkeimmät asiapaperit
 • osaa tehdä vientiselvityksen

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1- 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan menettelyihin liittyviä käsitteitä osittain. Hän osaa ryhmän jäsenenä ja ohjatusti tehdä viennin ja/tai tuonnin käytännön järjestelyistä suunnitelman, josta on jonkin verran hyötyä toimeksiantajalle. Opiskelija osoittaa jonkin verran kiinnostusta sekä hyvää asennetta ja toimintatapoja suhteessa toimeksiantajaan, ohjaajiin ja ryhmän jäseniin.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan menettelyihin liittyviä käsitteitä hyvin. Hän osaa ryhmän jäsenenä sekä oma-aloitteisesti tehdä viennin ja/tai tuonnin käytännön järjestelyistä suunnitelman, jossa kohtuullisesti sovellettu opittua teoriaa ja josta on hyötyä toimeksiantajalle. Opiskelija osoittaa kiinnostusta aihealuetta kohtaan sekä hyvää ammattimaista asennetta ja toimintatapoja suhteessa toimeksiantajaan, ohjaajiin ja ryhmän jäseniin.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan menettelyihin liittyviä käsitteitä erittäin hyvin. Hän osaa ryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti tehdä viennin ja/tai tuonnin käytännön järjestelyistä suunnitelman, jossa sovelletaan erinomaisesti opittua teoriaa. Lisäksi osoittaa erinomaista taitoa tiedonhaussa. Suunnitelma on erittäin hyödyllinen toimeksiantajalle. Opiskelija osoittaa kiinnostusta sekä erittäin hyvää ammattimaista asennetta ja toimintatapoja suhteessa toimeksiantajaan, ohjaajiin ja ryhmän jäseniin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opiskelijat tekevät pienryhmissä joko vienti- tai tuontiselvityksen pk-yrityksen toimeksiannosta.
Vierailevia luennoitsijoita: pankki, tulli ja huolintayhtiö
Yritysvierailu kansainvälistä kauppaa harjoittavassa tai avustavassa organisaatiossa (huolintaliike ja satama)

Kansainvälisyys

Opiskelijat tekevät kansainvälistyvälle yritykselle selvityksiä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vienti- ja/tai tuontitoiminnan käytännön järjestelyihin.

 • yrityksen vientiedellytykset tuotteen vienti- ja/tai tuontikelpoisuuden selvittäminen
 • tarjouksen valmistelu
 • toimitusehdot ja niiden käyttö
 • kuljetusmuodot ja ulkomaankaupan logistiikka
 • ulkomaankaupan riskienhallinta
 • asiakirjat
 • rahoitus, maksuliikenne, saatavien perintä, valuuttahallinto
 • tullaus ja tilastoinnit

Oppimistavat

Opintojaksolla tarkastellaan yrityksen vienti- ja tuontikaupan käytännön toteutukseen liittyviä toimintoja tutkivan ja kehittävän opetusmenetelmän mukaisesti. Opiskelijat laativat toimeksiantajan tarpeiden mukaisesti käytännön vienti- tai tuontitapahtumasta selvityksen, joka sisältää tuotteen vienti-/tuontikelpoisuuden arvioinnin, tarjouksen potentiaaliselle asiakkaalle, toimitusehdon valinnan, maksutavan valinnan, kuljetusjärjestelyt, riskien analysoinnin ja riskienhallinnan suunnitelman sekä ulkomaankaupan asiapaperit. Toimeksiantoon liittyy toimeksiantajan tapaaminen, kaksi pakollista konsultaatiota sekä esitys kansainvälisen kaupan asiantuntijalle että toimeksiantajalle. Pakollinen läsnäolo kaikissa esityksissä.

Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät ja vierailevat luennoitsijat
Kirjallinen koe (kaksi koetta)
Vienti- tai tuontiselvityksen teko yrityksen toimeksiannosta, selvitykseen liittyvät konsultaatiot (kaksi kertaa) sekä eritykset asiantuntijalle ja toimeksiantajalle
Yritysvierailut
Omaehtoinen työskentely
Palautesessio sisältäen itse- vertais- ja opintojaksoarvioinnin

Arviointitavat

Kirjalliset kokeet 40 %
Vienti ja/tai tuontiselvitys pienryhmässä 40 %
Aktiivisuus 20%

Vastuuopettajat

Katri Heikkinen, Porvoo
Heljä Mäntylä, Porvoo

Oppimateriaalit

Melin Kirsti, Ulkomaankaupan menettelyt – Vienti ja tuonti, Amk-kustannus Oy 2011

Pasanen Anni (toim.) Kansainvälisen kaupan käsikirja, Multikustannus 2005

Muu oheismateriaali:

Huolinta-alan käsikirja, uusin painos

ICC: Incoterms 2010

Vientikaupan asiakirjat 2004, Fintra

Muu materiaali ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa