Olet täällä

Työoikeus ja palkanlaskenta

Työoikeus ja palkanlaskenta

Tunnus: BES2LP0042
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Työoikeus: Osaa tunnistaa ja erotella joitakin työntekijän ja työnantajan asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tunnistaa yksinkertaisesta tapauksesta työoikeuden keskeiset oikeussäännöt. Tuntee muutamien tärkeimpien työoikeudellisten termien sisällön. Tunnistaa joitain työoikeudellisia vaaratilanteita ja pystyy jossain määrin soveltamaan opittua teoriaa käytännön ongelmiin.

Palkanlaskenta:
Opiskelija tuntee palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa. Hän tuntee palkanlaskennan käsitteitä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia palkanlaskennan tehtäviä. Opiskelija osaa etsiä palkanlaskennassa tarvittavia tietoja.  

Arvosana 3
Työoikeus: Osaa tunnistaa ja erotella useita työntekijän ja työnantajan asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tunnistaa melko monimutkaisesta tapauksesta työoikeuden keskeiset oikeussäännöt. Tuntee tärkeimpien työoikeudellisten termien sisällön. Tunnistaa työoikeudellisia vaaratilanteita ja pystyy sujuvasti soveltamaan opittua teoriaa käytännön ongelmiin.

Palkanlaskenta:
Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa laskea palkanlaskennan perustehtäviä. Opiskelija osaa hakea palkanlaskennassa tarvittavia tietoja verohallinnon tiedotteista ja lainsäädännöstä liittyen ennakonpidätykseen, työaikaan, luontoisetuihin ja kustannusten korvauksiin sekä vuosilomaan ja soveltaa niitä palkanlaskennan tehtäviin.

Arvosana 5

Työoikeus: Osaa erinomaisesti tunnistaa ja erotella työntekijän ja työnantajan asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tunnistaa myös monimutkaisesta tapauksesta työoikeuden keskeiset oikeussäännöt. Tuntee useimpien työoikeudellisten termien sisällön ja käyttää niitä oikein. Tunnistaa vaihteleviakin työoikeudellisia vaaratilanteita ja pystyy sujuvasti soveltamaan opittua teoriaa käytännön ongelmiin.

Palkanlaskenta:
Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja hän osaa tulkita ja soveltaa jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita. Opiskelija osaa laskea yrityksen palkkoja. Opiskelija osaa hakea palkanlaskennassa tarvittavat tiedot verohallinnolta, lainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta ja osaa käyttää niitä monipuolisesti käytännön tilanteisiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Kurssilla ratkaistaan vahvasti työelämään liittyviä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Kurssi keskittyy Suomen lainsäädäntöön, mutta soveltuvin osin huomioon otetaan myös kansainväliset vaikutteet.

Oppimistavat

Lähiopetus, tehtävät ja palkanlaskennan tentti; TAI
Tehtävät ja palkanlaskennan tentti

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Palkanlaskennan osuus (50 %): Tentti 100 %

Työoikeuden osuus (50 %): Oppimistehtävät 100 %

Vastuuopettaja(t)

Kirsi Ola, Porvoo
Raija Niemelä, Pasila

Oppimateriaalit

Verohallinnon materiaali

Syvänperä, Outi, Turunen, Leena 2015: Palkkavuosi. Helsinki. Edita.

KauppakamariTieto -aineisto

Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi. Porvoo 2014. Edita.

Lisäksi oppimateriaali muodostuu Moodlessa ja lähiopetustunneilla jaettavasta materiaalista.