Olet täällä

Rahoituksen perusteet

Rahoituksen perusteet

Tunnus: BES2LP0041
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4.-5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen, pakollinen taloushallinnon suuntautumisessa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut 1 vuosikurssin opinnot.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Tuntee joiltain osin rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja toimijoiden tehtävät.
Ymmärtää rahoituksen merkityksen yritystoiminnassa ja investointilaskelmat.

Arvosana 3
Tuntee rahoitus-markkinoiden toiminnan ja toimijoiden tehtävät hyvin.
Ymmärtää rahoituksen merkityksen yritystoiminnassa ja osaa investointilaskelmat hyvin.

Arvosana 5
Tuntee rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja toimijoiden tehtävät erinomaisesti.
Ymmärtää rahoituksen merkityksen yritys-toiminnassa ja osaa investointilaskelmat erinomaisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla pyritään tekemään yhteistyötä työelämän kanssa.
Vierailevia luennoitsijoita

Sisältö

  • rahoitusmarkkinoiden toiminta
  • investointilaskelmat; kustannukset ja kannattavuus
  • rahoituksen lähteet
  • yleisimpien rahoituslähteiden hinnoittelu
  • yrityksen lyhyen ja pitkänaikavälin rahoitus
  • tuotto / riski analyysi
  • joukkorahoitukseen ja aloittavan yrityksen julkisen rahoitukseen tutustuminen

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tentti ja oppimistehtävä

Vastuuopettaja(t)

Kai Pietilä, Porvoo

Oppimateriaalit

Martikainen T & Martikainen M; Rahoituksen perusteet, WSOY

Knüpfer S &  Puttonen V; Moderni rahoitus, WSOY

Brealey, Myers & Allen; Corporate Finance 8 th edition, McGraw-Hill Intenational