Olet täällä

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Tunnus: BES2LP0030
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: Suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: Ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on tarkoitettu tradenomiopintojen loppuvaiheessa suoritettavaksi, niin että opiskelijalla on jo kunnolliset tiedot yrityksen toiminnan keskeisistä osa-alueista.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija omaksuu kurssin aikana strategisen johtamisen peruskäsitteistön, tutustuu keskeisimpiin työkaluihin ja analyyseihin, sekä kehittää strategista ajattelua ja työkalujen soveltamista yritysesimerkkien avulla. Kurssi antaa valmiudet avustaa strategista päätöksentekoa ja osallistua yrityksen strategisessa suunnitteluryhmässä strategian suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa puutteellisesti luetella strategisen suunnittelun käsitteitä,  malleja ja työkaluja ja analysointi- ja kehittämistyökaluja.
Osaa puutteellisesti käyttää strategisen suunnittelun malleja ja työkaluja, analysointi- ja kehittämistyökaluja ja  malleja ja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa.
Osaa puutteellisesti käyttää strategisen suunnittelun analysointi- ja kehittämistyökaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa.
Aikaansaa puutteellisen suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa ja/tai arvioi tulosta puutteellisesti.
On heikosti läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät myöhässä.

Arvosana 3
Osaa luetella joitakin strategisen suunnittelun käsitteistä, malleja ja työkaluja,  analysointi- ja kehittämistyökaluja sekä kertoa pääsisällöt.
Osaa käyttää joitakin strategisen suunnittelun ja kehittämisen  malleja ja työkaluja.
Osaa käyttää joitakin strategisen suunnittelun, analysoinnin ja kehittämisen malleja ja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa.
Aikaansaa suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa ja arvioi tulosta.
On pääosin läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät pääosin ajoissa.

Arvosana 5
Osaa kertoa laajasti strategisen suunnittelun käsitteistä, malleista, analysointi- ja kehittämistyökaluista sekä laajasti kertoa niiden käytöstä
Osaa monipuolisesti käyttää strategisen suunnittelun malleja ja  analysointi- ja kehittämistyökaluja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissasekä osaa arvioida niiden käyttömahdollisuuksia ja saavutettua lopputulosta.
Aikaansaa monipuolisen suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa osaa arvioida saavutettua lopputulosta.
On läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät ajoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija

Sisältö

  • Strategisen suunnittelun käsitteet
  • Strategisen suunnittelun mallit ja työkalut
  • Strategian analysointi ja kehittäminen
  • Strategian toteutus

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
Yrityspeli
Tentti

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tentti ja harjoitustehtävien arviointi. Kurssin suorittaminen edellyttää tentin läpäisemistä ja kaikkien harjoitusten hyväksyttyä suorittamista. Tentin painoarvo arvosanaa annettaessa on 50 % ja oppimistehtävien 50 %. Minimiarvosana edellyttää 50 %:n tietotasoa tentissä ja harjoitustehtävien suorittamista hyväksytysti

Vastuuopettaja(t)

Johan Dromberg, Porvoo

Oppimateriaalit

Kamensky: Strateginen johtaminen

Mantere, Hämäläinen, Aaltonen, Ikävalko, Teikari: Organisaation strategian toteuttaminen - Suunnitelmista käytäntöön

Rope: Johdon markkinointiratkaisut – strateginen markkinointi

Oheislukemisto
Mintzberg, H.:The strategy process: concepts, contexts, cases. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.

Burgelman, R. A.  Strategy is destiny: how strategy-making shapes a company’s future. New York: Free Press.

Craig S. Fleisher Babette E. Bensoussan. Business and Competitive Analysis – Effective Application of New and Classic Methods. Pearson Education. New Jersey

Keller, K. L. Strategic Brand Management. Second edition. Upper Saddle River: Prentice-Hall.