Olet täällä

Yrityksen ostot ja logistiikka

Yrityksen ostot ja logistiikka

Tunnus: BES2LP0023
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden osaamisen soveltamisen taso suoritettuna.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee, osaa käyttää ja soveltaa logistiikan keskeisiä malleja logistiikka-alan työssä
 • ymmärtää yrityksen tuotannon, raaka-ainevirtojen, jakelun, palvelujen, informaatio- ja rahavirtojen muodostaman kokonaisuuden ja sen ohjaamisen mahdollisuudet
 • tietää toimitusketjun hallinnan merkityksen yrityksen tuloksen muodostuksessa

Arvosana 1
Opiskelija on tutustunut logistiikan keskeisiin malleihin, tuntee yrityksen tuotannon, raaka-ainevirtojen, jakelun, palvelujen, informaatio- ja rahavirtojen muodostaman kokonaisuuden ja sen ohjaamisen mahdollisuuksia, on tutustunut toimitusketjun hallintaan ja tuntee operatiivisen liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä sekä osaa laskea tuotteen taloudellisen tilauserän ja suorittaa tuotteen luokittelua ABC-analyysin avulla.

Arvosana 3
Opiskelija osaa soveltaa logistiikan keskeisiä malleja logistiikka-alan työssä, hallitsee yrityksen tuotannon, raaka-ainevirtojen, jakelun, palvelujen, informaatio- ja rahavirtojen muodostaman kokonaisuuden ja sen ohjaamisen mahdollisuuksia, osaa soveltaa toimitusketjun hallintaa käytännössä ja hallitsee operatiivisen liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä sekä pystyy itsenäisesti laskemaan tuotteen taloudellisen tilauserän ja suorittamaan tuotteen luokittelua useampaa analyysia hyödyntäen.

Arvosana 5
Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa ja analysoida logistiikan keskeisiä malleja logistiikka-alan työssä, hallitsee ja osaa analysoida ja kehittää yrityksen tuotannon, raaka-ainevirtojen, jakelun, palvelujen, informaatio- ja rahavirtojen muodostaa kokonaisuutta ja sen ohjaamisen mahdollisuuksia, osaa laaja-alaisesti soveltaa toimitusketjun hallintaa käytännössä, hallitsee operatiivisen liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä ja ymmärtää niiden merkitystä yrityksen tuloksen muodostuksessa sekä sekä pystyy itsenäisesti laskemaan tuotteen taloudellisen tilauserän eri tilanteita huomioon ottaen ja suorittamaan tuotteen luokittelua useampaa analyysia hyödyntäen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opiskelu perustuu projektilähtöiseen opiskeluun, jonka keskiössä on oikean yrityksen kanssa tehtävä yhteistyöprojekti.

Sisältö

 • Keskeiset käsitteet
 • Logistiikkavirrat
 • Hankintalogistiikka
 • Ostostrategiat ja toimittajan valinta
 • Kuljetukset & jakelulogistiikka
 • Varastonhallinta ja varastointi
 • Palvelulogistiikka
 • Logistiikan työvälineet ja avainluvut
 • Logistiikan integroitu rooli
 • Logistiikan tulevaisuus ja vihreät arvot logistiikassa

Oppimistavat

Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely, luennot, yritysvierailut, tutkiva ja kehittävä oppiminen
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Tentti 30 %
Tehtävät ja aktiivinen osallistuminen 70 % (yksilötehtävät 30 %, harjoitustyö ryhmässä 30 %, tuntiaktiivisuus 10 %)

Vastuuopettaja(t)

Tuula Kuparinen
Jukka Tikka, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaali

Tukimateriaali:
Christopher (2011): Logistics and Supply Chain Management

Sakki (2003): Tilaus-toimitusketjun hallinta

Karrus (2001): Logistiikka

E-brarysta eri teoksia