Olet täällä

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus

Tunnus: BES2LP0022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden osaamisen soveltamisen taso suoritettuna.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • on tutustunut toiminnanohjausjärjestelmään, sen käsitteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa
 • osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja valitussa toiminnanohjausjärjestelmässä
 • ymmärtää operatiivisten liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä

Arvosana 1
Opiskelija on tutustunut toiminnanohjausjärjestelmään, sen käsitteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa sekä osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja valitussa toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arvosana 3
Opiskelija osaa valita oikean toiminnanohjausjärjestelmän ja soveltaa sen mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnassa sekä pystyy itsenäisesti käyttämään toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja valitussa toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arvosana 5
Opiskelija osaa perustellusti valita oikean toiminnanohjausjärjestelmän ja laaja-alaisesti soveltaa sen mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnassa sekä osaa itsenäisesti käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja valitussa toiminnanohjausjärjestelmässä ja osaa lisäksi hyödyntää ja soveltaa oppimaansa laajemmin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opiskelijat tutustuvat käytännön harjoitusten avulla yrityksissä käytettävään toiminnanohjausjärjestelmään.

Sisältö

 • ERP käsitteenä
 • Toiminnanohjausjärjestelmän historia
 • Prosessiajattelu ja vuokaaviot
 • Moduulit
 • Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti
 • Saatavilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä
 • Toiminnanohjausjärjestelmä ja pk-yritykset
 • Toiminnanohjauksen tulevaisuus

Oppimistavat

Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely, teoriatietoiskut, tutkiva ja kehittävä oppiminen
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Tentti 30 %
Tehtävät ja aktiivinen osallistuminen 70 % (Yksilötehtävät 40 %, Harjoitustyö ryhmässä 20 %, Aktiivinen osallistuminen 10 %)

Vastuuopettaja(t)

Katri Heikkinen, Porvoo

Oppimateriaalit

van der Hoeven, H. 2009. ERP and Business Processes – illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009. Llumina press. USA.

Monk & Wagner (2009): Concepts in Enterprise Resource Planning, 3rd ed.

Tukimateriaali:

E-brary: Parthasarthy, S. 2007. Enterprise Resource Planning: A Managerial and Technical Perspective

Nicolàs Lorente 2013. Implementing Microsoft Dynamics NAV 2013