Olet täällä

Johdanto innovointiin

Johdanto innovointiin
 • Tunnus: YTI8TV154
 • Laajuus: 5 op (135h)
 • Ajoitus: 2.-6. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi:  vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää innovaatioprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää ja soveltaa ideointimenetelmiä
 • osaa käyttää innovaatioprosessia tukevia työkaluja
 • osaa esitellä innovatiivisen tuotteen suullisesti ja visuaalisia apuvälineitä käyttäen
 • kykenee toimimaan oma-aloitteisesti, ennakoivasti, luovasti ja ratkaisukeskeisesti
 • ymmärtää erilaisissa tiimeissä ja sosiaalisessa mediassa toimimisen haasteita
 • ymmärtää innovaatioihin liittyviä immateriaalioikeudellisia periaatteita
 • tunnistaa erilaisissa tiimeissä projektipäällikkönä toimimisen haasteita

Sisältö

 • innovaatioprosessi kokonaisuudessaan: ideoinnista aina lanseeraukseen saakka
 • ideointimenetelmien käyttö
 • mind mapin ja käsitekartan käyttö
 • sosiaalisen median työkalut innovointiprosessissa
 • immateriaalioikeudet ja erilaiset ohjelmistolisenssit
 • ryhmätyössä ideoidaan ja kehitellään innovaatiota joko itse valitusta tai vierailijayritysten ehdottamasta aiheesta
 • informatiivisen posterin koostaminen ja sen esittely
 • innovaatioprosessin tuloksena syntyneen ICT-tuotekonseptin WWW-sivujen luominen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään ainakin kaksi vierailuluentoa innovaatioprosessiin liittyvistä aiheista. Opintojaksolla syntyvä tuotekonsepti tai raportti kuvataan ja julkaistaan siten, että sitä voidaan mahdollisesti hyödyntää jossakin yrityksessä tai organisaatiossa tai jatkamalla toteutusta tulevilla opintojaksoilla.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakson muodostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmätyönä raportoidusta innovaation konseptoinnista. Raportti voi koskea ryhmän omaa tai toisen organisaation innovaatiota. Opintojakson lopuksi innovaatioprosessin tuloksena syntynyt tuotekonsepti esitellään julkisesti. Tuotekonsepti sisältää raportin ja WWW-sivut sekä informatiivisen posterin aiheesta.
Oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Ari Alamäki, Pasila
Lili Aunimo, Pasila

Oppimateriaalit

Taatila V. & Suomala J. 2008. Innovaattorin työkirja. WSOY Oppimateriaalit, Helsinki.
Lisäksi opintojakson aikana esitellään muuta innovaatioprosessiin, immateriaalioikeuksiin ja käytettäviin tietoteknisiin työvälineisiin liittyvää materiaalia.

Arviointiperusteet

20% Luennoilla annettavat tehtävät sekä lähiopiskeluaktiivisuus
80% Ryhmätyö

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.