Olet täällä

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2

Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2
 • Tunnus: YTI8TV153
 • Laajuus: kirjapakettikohtainen (1-5 op)
 • Lukukausi: 2 - x
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat opinnot

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntemusalueensa tietoa sekä kykenee syvälliseen kriittiseen tiedon arviointiin, kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
 • osaa arvioida uuden tiedon soveltuvuutta omaan työympäristöönsä ja työtehtäviinsä 
 • kykenee toimimaan aloitteellisesti, ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa 
 • osaa määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, kykenee jatkuvaan oppimiseen, oman oppimisen ohjaamiseen ja opitun jakamiseen 
 • osaa esittää asiantuntemusalueensa asioita kirjallisesti, (suullisesti) ja visuaalisesti

Sisältö

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelijalla voi suorittaa osan vapaasti valittavista opinnoista (1 - 5 op) kirjatenttinä erityisalueista, jotka tukevat hänen HOPS-prosessissa määrittelemäänsä ammatillista kasvua sekä opinnäytetyön tekoa.

Opiskelija ehdottaa vastuuyliopettajalle kirjallisuuspakettia. Vastuuyliopettaja arvioi paketin soveltuvuuden kirjatentiksi.

Kirjatentin voi suorittaa HAAGA-HELIAn virallisina uusintokoepäivinä. Osana kirjatentin suorittamiseen kuuluu myös essee, jossa opiskelija arvioi kirjatentin sisältöä opinnäytetyönsä ja sen kohteen kannalta. Esseen pituus on noin 4 - 5 sivua ja se laaditaan HAAGA-HELIAn virallisten raportointiohjeiden mukaisesti. Opiskelija palauttaa esseen kirjatentin yhteydessä yhdessä tenttivastausten kanssa. Tentin arviointi tehdään vain, jos essee on palautettu.

Kirjatenttien työmäärä on seuraava materiaalin vaativuudesta riippuen:

 • Suomenkielinen materiaali: 135 – 170 sivua per opintopiste 
 • Vieraskielinen materiaali: 85 – 100 sivua per opintopiste 
 • Reflektioessee: noin 4 - 5 sivua (25% arvioinnista)

Työelämäyhteydet

Opiskelija arvioi uuden tiedon soveltuvuutta omaan opinnäytetyöhönsä, työympäristöönsä ja työtehtäviinsä esseessään.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Ei sovelleta.

Vastuuopettaja

Heikki Suominen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kirjatentin kirjallisuuteen tutustuminen
Kirjatentin suorittaminen
Reflektoivan esseen kirjoittaminen (HAAGA-HELIAn raportointiohjeiden mukaisesti)
Oman oppimisen arviointi

Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • Kirjatentin hyväksytty suorittaminen 75% 
 • Reflektoivan esseen hyväksytty kirjoittaminen 25% 
 • Kirjatentin sisällyttäminen HOPSiin

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.