Olet täällä

Ohjelmistojen tuotekehityksen johtaminen (ops 2010)

Ohjelmistojen tuotekehityksen johtaminen (ops 2010)
  • Tunnus: YTI8TV152
  • Laajuus: 5 op (135h)
  • Ajoitus: Kevätlukukausi, 2. periodi
  • Opetuskieli: suomi
  • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
  • Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

AMK-tutkinto

Oppimistavoitteet

Kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena ohjelmisto-alan tuotekehityksen johtamiseen – paino on liiketoiminta-näkökulmalla. Tavoitteena on oppia mm. ymmärtämään ohjelmistotuotteiden tuotekehityksen, asiakasarvon tuottamisen ja liiketoiminnan teoreettisia malleja ja kyetä soveltamaan näitä malleja ohjelmistoliiketoiminnan kehittämisessä. Kurssi on rakenteeltaan työseminaarin ideaa soveltava: alkuun teoriamalleihin orientoiva ja sitten malleja ja parhaita käytäntöjä käytäntöön soveltava.

Kuvaus ja sisältö

Ohjelmistotuotekehityksen johtamisen haasteet ja keinot käytännössä, ketterät ohjelmistotuotekehityksen menetelmät (Scrum, The Lean Startup), ekosysteemit, SaaS, pilvipalvelumallit ja globaalit trendit, ICT-markkinoiden ja ohjelmistojen elinkaari sekä asiakaskysynnän rakentuminen, tuotekehityksen tehokkuuden arviointi ja parantaminen, ohjelmistoyritysten evoluutio sekä yrityksen kansainvälistymisen vaikutus tuotekehitykseen.

Harjoitustyö

Harjoitustyön tavoitteena on auttaa konkretisoimaan ja oppia soveltamaan ohjelmistotuotekehityksen tai ohjelmistoliiketoiminnan käynnistämisen malleja ja viitekehyksiä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 6 x 4 t = 24 t
Etäopiskelu (esitehtävä, harjoitukset ja harjoitustyö) 110 t
Oman oppimisen arviointi 1 t
Yhteensä 135 t

Oppimateriaali

  • Eric Ries (2011) The Lean Startup. How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses
  • Antero Järvi, Jussi Karttunen, Tuomas Mäkilä ja Jouni Ipatti (2011) SaaS-käsikirja (ladattavissa verkosta. http://soft.utu.fi/saas/)

Lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita, materiaali määritellään tarkemmin opintojakson aikana.

Vastuuopettaja

Ari Alamäki, Pasila

Arviointi

Arvosanat / kohteet 1 (min. 50 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Tuntee osittain ohjelmistotuotekehityksen periaatteet ja harjoitustyö on hyvin suppea. Tuntee asiakas- ja liiketoimintalähtöisen ohjelmistotuotekehityksen johtamisen menetelmiä ja yleisesti ICT-liiketoimintaa. Tuntee erinomaisesti uuden ohjelmistotuoteliiketoiminnan käynnistämisen menestystekijät, ICT-markkinoiden kehittymisen ja keskeisiä malleja.
Taidot Ymmärtää ohjelmistotuotekehityksen keskeiset vaiheet. Osaa suunnitella ja johtaa ohjelmistotuotekehityksen hankkeita ja ymmärtää ICT-markkinoiden ja niiden kysynnän roolin liiketoiminnan rakentamisessa. Osaa suunnitella ja johtaa ohjelmistotuotekehityksen hankkeita, joiden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa tai yritystoimintaa joko olemassa olevilla tai avautuvilla markkinoilla.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan ja itsenäinen panostus on vähäistä. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan ja osaa toimia melko itsenäisesti. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja ryhmätöihin sekä soveltaa oppimaansa ryhmäkeskusteluissa ja noudattaa aikatauluja.

Arvostelu:

  • lähiopetus ja aktiivisuus 20 %
  • harjoitustyö 80 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.