Olet täällä

ICT:n laatu ja sen johtaminen (ops 2010)

ICT:n laatu ja sen johtaminen (ops 2010)
 • Tunnus: YTI8TV055
 • Laajuus: 5op (135 h)
 • Ajoitus: Lukukausi 2-6
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman pakollisten opintojaksojen suoritus.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää laatujohtamisen merkityksen ICT-toiminnassa
 • osaa työskennellä ryhmässä
 • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
 • osaa ratkaista ja hakea ratkaisua tietoteknisiin laatukysymyksiin ja kokonaisuuksiin
 • osaa hyödyntää työnsä tuloksia

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan laatujohtamiseen suoraan tai soveltuvasti liittyvä projektityö, jonka sisältö sovitaan ja suunnitellaan projektikohtaisesti. Jos projektiryhmä tekee soveltavan työn, tehdään opintojakson alussa sopimus kohdeorganisaation kanssa. Projektikohtaisesti pyritään valitsemaan oma aihe (eri kuin muilla projektiryhmillä). Projektiaiheita voivat olla:

 • SPICE
 • CMMI
 • ITIL
 • COBIT
 • Laatupalkinto
 • ISO 9000 tms.

Työviikot

1 – 5 I vaihe, mahdolliset sopimukset kohdeorganisaatioiden kanssa
6 – 10 II vaihe
11 – 15 III vaihe, viimeistely, ristiinauditoinnit ja tulosten julkaisu

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelija-analyysi etukäteen, mahdolliset osaamis-, kiinnostus- ja aihe-ehdotuskyselyt (enakkoilmoittautuneille).
Lähitapaamiset ovat I vaiheen alussa sekä II vaiheen päätyttyä ja III vaiheen päättyessä. Muutoin työskentely on ryhmän itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseen, projekti mukaan lukien, on varattu 135 opiskelijan työtuntia (= 5 op * 27 t/op). Yhteisöllinen työskentely tapahtuu verkossa. Pedagogiikassa sovelletaan tutkivaa oppimista.
Mahdolliset sopimusneuvottelut ja sopimusten tekemisen kohdeorganisaation kanssa ryhmä tekee opintojakson aluksi (mukaan lukien salassapito ja projektin tavoitteet).

Oman oppimisen arviointi 1 tunti.

Vastuuopettaja

Jari Hyrkäs

Oppimateriaalit

Moodlessa, sopimusehtoaineisto jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tehtävien palautukset Moodleen. Projektiryhmät työskentelevät virtuaalisessa ympäristössä. Itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit Moodlessa. Projektikohtainen aineisto.

Arviointikriteerit

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Tietää ja ymmärtää heikosti minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa.

Tietää ja ymmärtää hyvin minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa.

Tietää ja ymmärtää erinomaisesti minkälaista laatujohtamista voidaan sovelletaan ICT-toiminnassa.

Taidot

Osaa heikosti tai enintään välttävästi hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin.
 

Osaa heikosti tuoda esiin työskentelyn tulokset.

 

Kykenee heikosti osallistumaan laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin ja projektin läpivientiin.

Osaa hyvin hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin.
 

Osaa hyvin tuoda esiin työskentelyn tulokset raportointiohjeita noudattaen.
 

Osallistuu hyvin laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin ja projektin läpivientiin.

Osaa erinomaisesti hankkia ja soveltaa tietoja sekä tehdä ratkaisuehdotuksia ryhmän valitsemiin tietoteknisiin laatukysymyksiin.
 

Osaa erinomaisesti, kriittisesti ja rakentavasti tuoda esiin työskentelyn tulokset raportointiohjeita noudattaen.
 

Osallistuu erinomaisesti laadun kehittämisen suunnitteluprojektiin sekä projektin läpivientiin.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
 

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
- toimii myös itsenäisesti.
 

Erittäin aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn
- ideointi, kyky, asenne.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson osat arvioidaan seuraavin painoarvoin:

 • 70 % projektin tuottama tulos (arvioitavat ryhmätyöt)
 • 30 % projektityöskentely

Tuloksen arviointiin voi vaikuttaa mahdollinen kohdeyrityksen tekemä arviointi sekä vertaisarviointi, jonka toinen ryhmä tekee sekä toisen ryhmän tuotoksesta että projektityöskentelystä. Ryhmätyöstä kerätään osallistumispalaute (itsearviointi). Jos jokin ryhmän jäsen on osallistunut heikosti ryhmän toimintaa, vähennetään ryhmän saamasta arvosanasta -1. Hyvästä panoksesta voi saada +1. Jos ryhmä on yksimielinen ryhmän jäsenen hyvästä tai huonosta panoksesta, voi ero ryhmän saamaan arviointiin olla suurempikin.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.