Olet täällä

Kypsyysnäyte (ops 2010)

Kypsyysnäyte (ops 2010)
 • Tunnus: YTI8TV054
 • Laajuus: 5 op (135 t)
 • Ajoitus: 1. ja 2. jakso
 • Opetuskieli: Suomi
 • Opintojen taso: Ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: Valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ylemmän tutkinnon suoritusoikeus.

Oppimistavoitteet

Yleinen tavoite

 • Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation, sen yksikön tai ryhmän tarpeen pienimuotoiselle muutokselle valitussa organisaatiossa, innovoimaan ja suunnittelemaan rajatun muutoksen, kuvaamaan käytäntöjen (ja prosessien) muutoksen sekä mallintamaan kuinka uudet innovatiiviset (järjestelmä)ratkaisut tukevat organisaation uudistettuja käytäntöjä.

Osatavoitteet

Opiskelija

 • osaa valita muutoksen tarpeen tunnistamisen menetelmistä sopivat ja soveltaa niitä muutostarpeen tunnistamiseen valitussa organisaatiossa, jossain sen yksikössä tai ryhmässä.
 • osaa rakentaa tuntemiensa ja kurssilla tarjottujen mallien pohjalta tunnistettuun muutostarpeeseen sopivan, innovatiivista otetta tukevan muutosprosessimallin.
 • osaa prosessimallin pohjalta ottaa haltuun nykytilan kyseenalaistavan toimintatavan valittujen käytäntöjen ja niiden sisään rakennettujen prosessien uudistamiseen.
 • osaa soveltaa prosessien kuvaamisen menetelmiä osana uudistettavan työjärjestelmän mallintamista.
 • osaa mallintaa kuinka uudet (järjestelmä- ja teknologiset) ratkaisut mahdollistavat uudet käytännöt ja sulautuvat saumattomasti käytäntöihin ja niiden sisään rakennettuihin prosesseihin.
 • oppii yhteisöllisesti kuvaamaan tulokset Wiki-pohjaisessa Web-ympäristössä.
 • oppii hyödyntämään prosessilaboratorion tarjoamia työkaluja.
 • oppii pohtimaan oppimaansa ryhmän blogissa.

Sisältö

Opiskelijalle tarjotaan ”työkalupaletti”, joka sisältää kuvaamiskieliä, muutosprosessi- sekä innovaatiomalleja. Menetelmät saavat erityisen painotuksen. Kurssin ytimen muodostavat erilaiset ennakoinnin menetelmät sekä ”ketterä” kontekstuaalinen suunnittelu (Rapid Contextual Design, RCD). Lisäksi tarjotaan yhteen vedettyjä kokemuksia prosessien uudistamisesta kattaen yhteensä 248 organisaatiota, ja muutamia tapauskuvauksia. Työjärjestelmänäkökulma otetaan erityiseen tarkasteluun kokonaisvaltaisena muutoksen kehikkona, koska se kattaa niin organisaation käytäntöjen monet kasvot kuin prosessit organisaation eri tasoilla. Tapaamiset eivät sisällä perinteisiä luentoja, vaan enemmänkin tietoiskuja, joiden pohjalta ryhmät muodostavat omat tulkintansa.

Opiskelijat muodostavat pienryhmiä (4-5 henkilöä), jotka valitsevat muutoksen kohteen (yhden opiskelijan oman yrityksen valitut käytännöt). Hyvin erilaiset käytännöt ja niiden sisään rakennetut prosessit soveltuvat kehittämisen kohteeksi. Yrityksessä työskentelevä opiskelija toimii asiakkaan edustajana, loput kehittäjinä. Perustellusta syystä työn voi tehdä myös yksin, mutta oppima saattaa jäädä tällöin kapeaksi. Tavoitteena on kuvata kohteen nykykäytännöt, uudistetut, innovatiiviset käytännöt ja prosessi-innovaatiot, mallintaa (järjestelmä- ja teknologiset) ratkaisut sekä osoittaa kuinka ratkaisut toimivat muutoksen ytimessä, muutoksen mahdollistajina ja ylläpitäjinä.

Opiskelijat hyödyntävät HAAGA-HELIAn prosessilaboratorion välineitä nykytilan ja muutoksen kuvaamiseen. Tulosten esittämiseen ryhmät käyttävät Wiki-pohjaista Web-ympäristöä. Kurssilla ei tuoteta perinteistä kirjallista raportti! Painotus on kuvauksissa (2/3) ja niiden selittämisessä sekä ymmärrettäväksi tekemisessä (1/3). Seminaariesitykset tapahtuvat suoraan Wiki-ympäristöstä. Muiden ryhmien osallistumista toisten ryhmien osasuoritteiden arviointiin kannustetaan ja siitä palkitaan. Tavoitteena on muodostaa toistensa oppimaa ristiin arvioivia, oman ryhmänsä työskentelyä kaiken aikaa pohdiskelevia innovatiivisia muutosagenttiryhmiä (=ryhmät ylläpitävät oppimisblogia). Mikäli mahdollista opintojakson tehtävä kannattaa ”liittää” tavalla tai toisella omaan ylemmän tutkinnon kehittämistehtävään. Kurssin ohjaaja toimii työn sparraajana prosessin aikana.

Työelämäyhteydet

Kurssitehtävä toteutetaan aitoon työympäristöön liittyen. Yritykset tulevat opiskelijoiden kautta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssin menetelmät ovat hyvin konstruktiivisia, osin jopa sosio-kulttuurisia ohjauksen ja sparrauksen kuin myös oppimisen näkökulmasta. Kurssi ei perustu perinteiseen opettamiseen, vaan ohjattuun itsenäiseen oppimiseen yksin ja ryhmässä. Luennot ovat tiiviitä tietoiskuja, joilla vahvistetaan opiskelijan olemassa olevaa tietotaitoa, jotta uuden innovointi ja muutoksen suunnittelu tapahtuisi perustellusti.

Yhteiset lähipäivät: 4 x 3 t = 12 t
Ryhmäkoht. sparraustuokiot: 2 x 1 t = 2 t
Seminaari: 2 x 4 t = 8 t
Etäopiskelu (itsenäinen/ryhmätyöskentely): 113 t
Yhteensä: 135 t

Oppimateriaalit

Seuraavat teokset ovat materiaalia, jota opiskelijat hyödyntävät kurssin muutostehtävää suorittaessaan:
Alter, S. 2006. The work system method: Connecting people, processes, and IT for business results. Larkspur, CA: The work system press.
Apilo, T., Taskinen, T. & Salkari, I. 2007. Johda innovaatioita. Helsinki: Talentum.
Harmon, P. 2007. Business process change: A guide for business managers and BPM and Six Sigma professionals (2nd ed.). Amsterdam: Morgan Kaufmann.