Olet täällä

Systeemityön kehittäminen (ops 2010)

Systeemityön kehittäminen (ops 2010)
 • Tunnus: YTI8TV053
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 2.-6. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

IT-tradenomin tutkinto (tai soveltuva) ja käytännön kokemus systeemityöstä

Oppimistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet toimia asiantuntijana valitsemansa systeemityön osa-alueen työtapojen ja menetelmien kehittämisessä sekä välineiden valinnassa. Hän osaa mitata ja arvioida systeemityöprosessin kyvykkyyttä sekä hallitsee systeemityön kehittämisen perusperiaatteet.

Sisältö

Opintojakson sisältö muodostuu ryhmätöissä käsiteltävistä systeemityön kehittämiskohteista sekä aiheeseen liittyvistä teoria-alustuksista. Teoria-alustusten aiheita ovat 

 • Systeemityö – mitä se on
 • Systeemityön kehittämisen perusmalli
 • Systeemityöprosessin tehokkuuden mittaaminen: standardit ja parhaat käytännöt
 • Uuden toimintatavan jalkauttaminen.

Opiskelijat työstävät ryhmissä systeemityön kehittämistä erilaisista näkökulmista paneutuen esim.

 • jonkin systeemityövaiheen 
 • laadun parantamiseen
 • tehokkuuden mittaamiseen / arviointiin
 • vaihtoehtoisten toimintamallien arviointiin
 • systeemityöprosessin ja käytäntöjen kehittämiseen
 • alihankintana tuotettavan systeemityön laatukriteereihin ja toimittaja - alihankkija rajapinnan hallinnan haasteisiin.

Työelämäyhteydet

Opiskelija arvioi uuden tiedon merkitystä nykyisissä työtehtävissään sekä työtehtävien kehittymisen mahdollistajana.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 18 tuntia (6 lähiopetuskertaa)
Itsenäinen ja ryhmätyö 114 tuntia
Oman oppimisen arviointi 1 tunti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelijalla on osaamista systeemityömenetelmien arvioimisesta, kyvykkyyden mittaamisesta ja kehittämisestä, hän voi suorittaa opintojakson AHOT-menettelyllä. Tällöin tulee ennen opintojakson alkua laatia kattava selvitys osaamisesta ja liittää siihen näyttö suoritetusta kehittämistyöstä. Jos em. selvitys antaa riittävät perusteet AHOT menettelylle, tulee opiskelijan esitellä toteuttamansa systeemityön kehittämistehtävä opintojakson muille opiskelijoille. Esittelyn tulee sisältää ainakin

 • kuvaus lähtötilanteesta ja siinä havaituista ongelmakohdista
 • kuvaus kehitetyn toimintatavan onnistumisen arviointiin valituista mittareista perusteluineen
 • kuvaus kehittämistoimenpiteistä ja lopputuloksesta
 • uuden toiminnan vertaaminen lähtötilanteeseen mittaustulosten valossa
 • analyysi kehittämistyössä opitusta sekä jatkokehitysehdotus.

Vastuuopettaja

Ulla Vanhanen, Pasila

Oppimateriaalit

Opintojakson verkkosivuilla julkaistava materiaali
Ryhmätöiden lähdemateriaali
Opiskelijaryhmien työt

Arviointiperusteet

Ryhmätyö 60 %
Henkilökohtainen kontribuutio ryhmätöiden yhteisessä käsittelyssä 30 %
Henkilökohtainen analyysi 10 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.