Olet täällä

Henkilökohtainen kehittyminen

Henkilökohtainen kehittyminen
 • Tunnus: YTI1TV121 
 • Laajuus: 5 op (135 h) 
 • Lukukausi: 1
 • Opetuskieli: suomi 
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto 
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on kartoittaa opiskelijan kehittämisalueet ja rakentaa tältä pohjalta opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opiskelija

 • osaa hahmottaa oppimisen roolin sekä yksilöiden että organisaatioiden muutoksessa 
 • osaa arvioinnin hyödyntämisen sekä omassa että organisaation kehittämisessä

Kuvaus

Opintojaksolla hyödynnetään VIA Groupin johtaja-, esimies- ja vaikuttajaprofiileja. Opintojakson yhteydessä toteutetaan mittaus, jossa kerätään palautetta kunkin opiskelijan toiminnasta opiskelijalta itseltään, esimiehiltä, kollegoilta, alaisilta tai muutoin läheisessä työ- tai vastaavassa suhteessa olevilta henkilöiltä.

Kehittämistarpeiden perusteella opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisen version ja sitten varsinaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Sisältö

 • Mittaus käsittelee mm. organisaation johtamista, työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota, työn kokemista, viestintä- ja palaverikäytäntöjä. 
 • Opintojaksolla opiskelijat laativat myös kirjallisuudesta referaatteja, joissa lisäksi mietitään luetun materiaalin soveltamista omaan kehittymiseen. Referaatit esitellään keskustelun pohjaksi ja tallennetaan oppimisalustalle.
 • Kukin opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman esiversion sekä ensimmäisen lukukauden loppuun mennessä varsinaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 
 • Jakson aikana opiskelijat reflektoivat kehittymistarpeitaan ja oppimistaan verkkokeskusteluissa oppimisalustalla. 
 • Jaksolla aloitetaan osaamiskansion kerääminen.

Oppimateriaali

Hakkarainen, Kai & Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse (2005 tai 2008). Tutkiva oppiminen – Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjänä. Porvoo. WSOY.

VIA Groupin mittaus- ym. materiaali

Muu opintojaksolla jaettava materiaali

Oheiskirjallisuus:

Illeris, Knud (ed.) (2009). Contemporary Theories of Learning. London. Routledge.

Caligiuri, Paula (2010). Get a Life, Not a Job: Do What You Love and Let Your Talents Work for You. New Jersey. Pearson Education Inc.

Heiskanen, Tuula & Leinonen Minna & Järvensivu, Anu & Aho, Simo (toim.) (2008). Kohti uutta työelämää. Tampere. Tampere University Press.

Joutsenvirta, Taina & Kukkonen, Arja (toim.) (2009). Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Helsinki. Palmenia.

Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo (2012). Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki. Oy Finn Lectura Ab.

Otala, Leenamaija (2011). Älyllinen kunto – tuottavuutta työhön. Helsinki. WSOYpro Oy.

Silsbee, Doug (2010). The Mindful Coach: Seven Roles for Leader Development. San Francisco. John Wiley & Sons Inc.

Stefani, Lorraine & Mason, Robin & Pegler, Chris (2008). The Educational Potential of e-portfolios. New York. Routledge.

Opettajat

Heikki Suominen

Reijo Kaikkonen, VIA Group

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tapaamiset 5 x 4 h = 20 oppituntia
Mittauksen ohjeistus aloitustilaisuuden yhteydessä
Tutkimuksen tiedonkeruu Internetin kautta
Yleinen palautekeskustelu lähiopetuksena
Tutustuminen kirjallisuuteen
Oman oppimisen arviointi

Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • Tapaamisiin osallistuminen 
 • Annettujen tehtävien tekeminen
 • HOPSin laatiminen 
 • Aktiivisuus ja osallistuminen verkkokeskustelussa 
 • Verkkokeskustelujen dokumentointi

Arvosanat/
kohteet

1 (min. 50 % suoritus)

3 (min. 70 % suoritus)

5 (min. 90 % suoritus)

Tiedot

 

Tuntee osittain henkilökohtaisen kehittymisen periaatteet ja on tietoinen sen keskeisistä haasteista.

 

Tuntee hyvin henkilökohtaisen kehittymisen periaatteet ja menestystekijät sekä sen keskeiset haasteet.

Tuntee erinomaisesti henkilökohtaisen kehittymisen periaatteet ja menestystekijät sekä sen haasteet

Taidot

Ymmärtää osittain ammatillisen kasvun sekä opintojensuunnittelun ja niiden keskeiset vaiheet, menetelmät ja haasteet ja osaa tyydyttävästi soveltaa niitä ohjausta apunaan käyttäen.

Ymmärtää hyvin ammatillisen kasvun sekä opintojensuunnittelun ja niiden vaiheet menetelmät ja haasteet ja osaa hyvin soveltaa itsenäisesti niitä tarvittaessa ohjausta apunaan käyttäen.

Ymmärtää erinomaisesti ammatillisen kasvun sekä opintojensuunnittelun ja niiden vaiheet menetelmät ja haasteet ja osaa erinomaisesti soveltaa itsenäisesti niitä tarvittaessa ohjausta apunaan käyttäen

Pätevyys

Osallistuu melko vähän toimintaan ja itsenäinen panostus on vähäistä.

Osallistuu hyvin toimintaan ja osaa toimia melko itsenäisesti ja noudattaa aikatauluja.

 

Osallistuu erinomaisesti työskentelyyn ja ryhmätöihin sekä soveltaa oppimaansa verkkokeskusteluissa, ammatillisen kasvun ja oppimisen suunnittelussa ja noudattaa aikatauluja.

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Kehittäminen aiemman palautteen pohjalta

 • Opintojen suunnittelu ja opintojakson hyödyntäminen siinä
 • Pedagogisten ratkaisujen (tutkivan ja kehittävän oppimisen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen) tarkempi käsittely
 • Oheiskirjallisuuden täydentäminen/uusiminen
 • Oheiskirjallisuuden monipuolisempi esittely

Toteutussuunnitelma

1. Aloitus ja johdanto opintojaksoon; opintojakson suorittamiseen vaadittavat tuotokset; HOPS; ViaGroupin profiilitutkimuksen ohjeistus; tutkiva oppiminen

2. Tiedonhaun tietoisku; tutkiva oppiminen; katsaus oheiskirjallisuuteen

3. ViaGroupin profiilitutkimuksen palaute

4. Kirjallisuusreferaattien esittely ja keskustelu niiden annista; HOPS

5. Artikkelin arvioinnin raportointi, HOPS 1 ja HOPS 2; yhteenveto; opintojakson arviointi