Olet täällä

Projektien johtaminen (ops 2010)

Projektien johtaminen (ops 2010)
 • Tunnus: YTI1TV112
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia tutkintoonsa kuuluvan oman kehittämishankkeen projektisuunnitelman (1. versio)
 • tietää miten opinnäytetyöprojekti viedään mallikkaasti läpi
 • osaa arvioida projektinhallintaprosessia ja tehdä siihen parannusehdotuksia
 • tietää miten IT-sopimukset ja projektinhallinta kytkeytyvät yhteen
 • tuntee IT-projektinhallintaan liittyvät standardit
 • tunnistaa IT-projektin työmäärien arviointimenetelmiä
 • ymmärtää moniprojektien hallinnan ongelmallisuutta
 • ymmärtää laadun- ja riskienhallinnan merkityksen projektinhallinnassa
 • tietää mihin ja miten IT-projektien hallinnassa käytettäviä työkaluja voi soveltaa
 • ymmärtää projektin johtoryhmätyöskentelyn haasteet

Sisältö

Opiskelija käynnistää tutkintoonsa kuuluvan kehittämishankkeen suunnittelun ja laatii tästä projektisuunnitelman (1. versio). Tähän liittyy ennakkotehtävä, tarkennukset opintojakson aikana ja projektisuunnitelman viimeistely.
Opiskelija tutustuu projektinhallinnalliseen dokumentaatioon ja projektinhallintaprosessin hallittuun läpivientiin – projektinhallinnan parhaisiin käytäntöihin (best practises).

Opiskelija harjoittelee projektinhallintaprosessin arviointia, arvioi oman työpaikkansa projektinhallintaprosessia ja tekee siihen parannusehdotuksia.

Parityönä opiskelijat käyvät läpi IT-alan yleisiä sopimusehtoja ja laativat raportin sopimusten ja projektinhallinnan kytköksistä.

Pienryhminä (4-5 h) opiskelijat tutustuvat IT-projektinhallinnan standardeihin, työmäärien arviointimenetelmiin, projektien laadunhallintaan, projektien riskienhallintaan, moniprojektinhallintaan ja IT-projektien hallinnassa käytettäviin työkaluihin, johtoryhmätyöskentelyyn tms.

Kukin ryhmä tutustuu erikseen nimettyyn osa-alueeseen. Ryhmät esittelevät tuotoksensa lähitapaamisessa ja raportoivat siten, että materiaali on koko opintojaksolle osallistuvien käytössä. Pienryhmät ristiinarvioivat lisäksi toistensa tuotokset ja antavat vertaisarvioinnin ryhmänsä työskentelystä.

Työelämäyhteydet

Opiskelija arvioi oman työpaikkansa projektinhallintaprosessia ja tekee siihen parannusehdotuksia.
Opiskelija käynnistää tutkintoonsa kuuluvan kehittämishankkeen suunnittelun ja laatii tästä projektisuunnitelman (1. versio).

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tapaamiset 4 x 4 h = 16 h, etäopiskelu (pienryhmä- ja parityöskentely sekä yksilötyöt) 64 h, oman oppimisen arviointi 1 h, yhteensä 81 h

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Jos opiskelijalla on esimerkiksi aiempaa kokemusta IT-projektien läpiviennistä, IT-alan sopimuksista ja standardeista sekä IT-projektien hallinnassa käytettävistä työvälineistä ja projektin johtoryhmätyöskentelystä, voi hän ilmoittautua toteutukseen, pyytää noudettavakseen valokopioina jaettavan materiaalin, tutustua itse sekä jaettavaan että opetusalustalta löytyvään oppiaineistoon ja tehdä arvioitavat tehtävät itsenäisesti osallistumatta lähiopetukseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelijalla on aiemmin hankittua vankkaa kokemusta IT-projektien läpiviennistä ja projektin johtoryhmätyöskentelystä sekä IT-alan laatustandardeista (sertifikaatteja, auditointikokemusta tai kokemusta laatujärjestelmän rakentamisesta), voi hän ilmoittautua toteutukseen, tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua opettajalle esityksen siitä kuinka hänen opintojaksoa vastaava osaamisensa voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa sekä myös arvioida. Jos esitys tulee hyväksytyksi (mahdollisin muutoksin), raportoi opiskelija osaamisensa.

Vastuuopettaja

Ilmoitetaan

Oppimateriaali

Hankehallinnan työkalupakki (uudistettu painos Tivi-projektien johtaminen –kirjasta), 2009, TTL ry.

SFS-ISO 10006, Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektien laadunhallinnalle, 2003, Suomen Standardisoimisliitto.

Lisäaineisto: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (2004), Project Management Institute.

Opetusalustalla ja valokopioina jaettava materiaali (mm. IT2010-sopimusehdot jaetaan opetusalustalla).

Arviointikriteerit

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

 

 • Tietää heikosti miten opinnäytetyö viedään juuri ja juuri jotenkin läpi (mukaan lukien laadun ja riskienhallinnan arviointi).
 • Tuntee pintapuolisesti projektinhallintaprosessin auditoinnissa (arvioinnissa) käytettävän standardin.
 • Tuntee osittain IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön sekä kytkennät projektin toteutukseen.
 • Tunnistaa IT- projektien hallinnassa käytettäviä standardeja, työmäärien arviointimenetelmiä, moniprojektinhallinnan käytänteitä.
 • Tietää jotain IT-projektien hallinnassa käytettävistä työkaluista.
 • Tietää hyvin miten opinnäytetyö viedään joustavasti ja aikataulun mukaisesti läpi (vaihejako ja tehtävät, joilla määritellyt lopputulokset).
 • Tietää miten työnantajan projektinhallintaprosessia voidaan arvioida ja auditoida standardin mukaisesti.
 • Tuntee hyvin IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön projektin läpiviennin kannalta.
 • Tietää jossain määrin miten käytetään IT- projektien hallinnassa käytettäviä standardeja, työmäärien arviointimenetelmiä sekä moniprojektinhallinnassa käytettäviä käytänteitä.
 • Tietää vähän enemmän IT-projektien hallinnassa käytettävistä työkaluista.
 • Tietää erinomaisesti miten opinnäytetyö viedään erittäin hyvin aikataulussaan ja resurssiarvioissaan läpi.
 • Tietää hyvin miten työpaikan projektinhallintaprosessia arvioidaan standardin mukaisesti ja tehdään kehittämisehdotuksia.
 • Tietää erinomaisesti IT2000-sopimusehtojen keskeisen sisällön IT-projektin läpiviennin kannalta.
 • Tietää miten käytetään IT- projektien hallinnassa käytettäviä standardeja, työmäärien arviointi-menetelmiä sekä moniprojektinhallinnassa käytettäviä menetelmiä ja välineitä.
 • Tietää paljon IT-projektien hallinnassa käytettävistä työkaluista.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson osat arvioidaan seuraavin painoarvoin:

 • 10% Parityö (IT-alan yleiset sopimusehdot / projektinhallinta)
 • 30% Oman työpaikan projektinhallintaprosessin arviointi ja parannusehdotukset
 • 30% Ryhmätyöskentely (mukaan lukien vertaisarviointi ja itsearviointi)
 • 30% Kehittämishankkeen projektisuunnitelma (1. versio).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Ryhmätyö

Tuloksen arviointiin vaikuttaa vertaisarviointi, jonka toinen ryhmä tekee. Ryhmätyöstä kerätään osallistumispalaute (itsearviointi). Jos jokin ryhmän jäsen on osallistunut heikosti ryhmän toimintaa, vähennetään ryhmän saamasta arvosanasta -1. Hyvästä panoksesta voi saada +1. Jos ryhmä on yksimielinen ryhmän jäsenen hyvästä tai huonosta panoksesta, voi ero ryhmän saamaan arviointiin olla suurempikin.